15 Mayıs 2016 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Çağrısı

658/2016
03.05.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi; 23.03.2016 tarihli ve 2016/5 sayılı genelge ile Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) kurulacağı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. İlgili genelgede ASM çalışanlarına nöbet başta olmak üzere bir takım yükümlülükler getirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından, ASM ve TSM hekimlerinin Cumartesi ASM ve HSM nöbetlerine gitmeleri için aylardır oluşturduğu baskılar giderek arttırılmış, denetim yetkilerini kötüye kullanma pahasına meslektaşlarımıza mobing düzeyine varmıştır.ASM ve HSM’lerdeki zorla fazla çalıştırma dayatmalarını, direnen meslektaşlarımıza uygulanan baskıları görüşüp yapacaklarımızı birlikte değerlendirerek belirlememiz açısından ivedi olarak bir toplantı planlanmıştır.

Ayrıca, son günlerde bazı illerde değişik bölgelerde çok sayıda sıfır nüfuslu Aile Hekimliği Birimi açılarak o bölgedeki meslektaşlarımız arasında çalışma barışına yönelik olumsuzluklar yaşandığı da bildirilmektedir.

HSM Genelgesinin, meslektaşlarımıza yapılan baskıların ve sıfır nüfuslu Aile Hekimliği Birimi kurulmasının; varsa ilinizde bulunan Aile Hekimliği Komisyonları yoksa aile hekimleri tarafından tartışılıp görüş oluşturularak 15 Mayıs 2016 Pazar günü Saat 10:00’da Ankara’da TTB Merkez Konseyi’nde yapılacak toplantıya temsilciler düzeyinde katılımın sağlanması konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih   :
 15 Mayıs 2016 (Pazar)
Yer      : Türk Tabipleri Birliği GMK Bulv. Şehit DanişTunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA
 Saat    :10: 00

Gündem:
1-HSM’lerin getirdiği yükümlülükler ve buna karşı alınacak tavır.
2-Nöbet baskıları/ olağan dışı denetimler.
3-Sıfır nüfuslu ASM’lerin getirdiği sorunlar.