Akdeniz Üniversitesi Akademisyenlere Destek Eylemi ve Basın Açıklaması

644/2016
29.04.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aralarında meslektaşlarımız TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Taha Karaman, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hafize Öztürk Türkmen, Dr. Nursel Şahin, Dr. Cumhur İzgi, Dr.Erdal Gilgil ve Dr. Suzan Yazıcı’nın da bulunduğu sekiz akademisyenin, açıkladıkları görüş nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yönetimince açılan soruşturma sonucunda üniversiteden atılmaları talebini içeren bir fezleke düzenlendiği ve YÖK'e gönderildiği gazetelerden öğrenilmiştir. Meslektaşlarımızın hiçbirisine ulaşmış bir bildirim yoktur.

Bilindiği gibi, daha önce de gösterilere katıldıkları, basın açıklaması yaptıkları, görüş ifade eden metinleri imzaladıkları gerekçeleriyle pek çok meslektaşımız, yöneticimiz hakkında çoğunun hukuki dayanağı olmayan idari ve yasal işlemler başlatılmıştır.

İfade özgürlüğünün bütün diğer özgürlüklerin temeli olduğu muhakkaktır. Ülkemizde düşüncelerin ifade özgürlüğü her gün daha da baskı altına alınmakta, Türkiye adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Bu yolla tek tek bireyler kadar Türk Tabipleri Birliği'nin de aralarında bulunduğu demokratik kitle örgütlerinin işlevsizleştirilmesi tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyoruz. Buna karşı mücadele etmek, tepkimizi ortaya koymak kaçınılmaz bir görev olarak önümüzdedir.

Bu çerçevede, dördü tıp fakültesinde görevli olmak üzere sekiz öğretim üyesinin ifade özgürlüklerine destek vermek için 4 Mayıs Çarşamba günü Saat:12.30 Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Girişi'nde (Meltem Kapısı) yapılacak basın açıklamasına katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri