18 Nisan Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri Basın Açıklaması

557/2016
14.04.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Dr.Ersin Arslan’ın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin üzerinden dört yıl geçti. Ersin’in kaybından hemen sonra Sağlık Bakanlığı tarafından şiddete yönelik bir takım tedbirler ilan edilmişti. Ne yazık ki bu tedbirlerin bir işe yaramadığını, sağlık çalışanları olarak her yıl on binin üzerinde şiddete maruz kaldığımızı biliyoruz. Sağlık alanında yaşanan şiddetin sıradanlaşmasına, hayatımızın bir parçası haline gelmesine izin vermemek, kamuoyu ve yetkilileri bu konuda bir kez daha uyarmak için Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde gerçekleştirilmek üzere bir dizi eylem planlanmıştır. Bu yıl Ersin Arslan’ı anma etkinlikleri 18 Nisan 2016 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

18 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 12.15’de katılabilecek olan tabip odalarımızın ve uzmanlık derneklerimizin temsilcileri ile birlikte Gaziantep Tabip Odamızın ev sahipliğinde Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi önünde ortak basın açıklaması yapılacaktır. Bu toplantının ardından saat 12.30’da forum düzenlenecektir. Bu etkinliğe vereceğiniz katkı değerlidir.

Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak önümüzdeki hafta boyunca iş yerlerimize hazırladığımız afişleri asma, Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün olan 18 Nisan’da gün boyu hazırladığımız kokartları takarak çalışma, hastalarımızla sağlık alanındaki şiddeti ve sonuçlarını konuşma, öğle saatlerinde hastane önlerinde ya da sizlerin belirleyeceği alanlarda basın açıklamaları yapmanız bu önemli soruna tüm yerellerde yaygın biçimde dikkat çekilmesine önemli katkı verecektir.

Belirleyeceğiniz yerlerde 18 Nisan Pazartesi günü yapacağınız basın açıklamalarında kullanabilmeniz amacıyla ortak basın açıklaması taslağı yarın sizlere ulaştırılacaktır.

Eylem ve etkinliklerimizin sağlıktaki şiddeti azaltmaya katkı sunması dilekleriyle gösterdiğiniz destek için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

BASIN AÇIKLAMASI

18 NİSAN 2016

DR. ERSİN ARSLAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE

SAĞLIKTA ŞİDDET VE KAOS SÜRÜYOR

 

Değerli Basın Emekçileri,

Dr. Ersin Arslan’ı yitireli dört yıl oldu.

Yıllar geçiyor, bizler yaş alıyoruz, Bakanlar değişiyor. Ersin yaşlanmıyor.

Ersin artık hep 30 yaşında! Ersin yaşlanmıyor!

Çünkü Dr. Ersin Arslan umutları, gelecek hayalleri olan bir hekim iken, bir hasta yakını tarafından, hastane içinde bıçaklanarak katledildi.

 

Sağlık örgütlerinin yıllardır haykırdığı şiddeti Sağlık Bakanlığı da nihayet gördü ve 113 şiddet bildirim sistemini kurdu.

 

Bugün her 24 saatte 31 sağlık çalışanı görevi başında şiddete uğruyor. Bunların üçte biri fiziksel şiddet. Alındığı söylenen “sözde” tedbirlerin işe yaramadığı görülüyor.

 

TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu’nun yasa önerisi önceki dönemde de bu dönemde de maalesef hayata geçirilmedi. Bu açık bir görevi ihmaldir.

 

Sağlık Bakanlığı ve Hükümet için şiddet –performansla birlikte- sağlıkta dönüşüm programının iki temel enstrümanından birisidir.

 

Yetkililerin “iğne yapmayı bilmezler, doktor efendi, mani mani, muayenehaneden geçmeden hastaya bakmazlardı, tuzu kurular, 150 dolara doktor getiririm ” sözleri, miting meydanlarında kitlelere hekimlere yönelik çektirilen yuhlar,halen kulaklarımızda çınlamaktadır.

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor: “Doktora şiddet ülkemizin yüz karası. Sağlık personelimizin itibarı doğru yere oturtulmalı.” Evet! Yüz karası! Ve bu ülkeyi yıllardır siz yönetiyorsunuz!

 

Hastane tuvaletinde katledilen Ersin, SABİM’le taciz ettiğiniz Melike, göz göre göre/göz yumula yumula hastanede öldürülen Kamil Abi, Sevgili Aynur sizin yüz karası politikalarınızın kurbanıdır.

Bugün sağlıkta kaos ortamı vardır.

Hızla bakılmak zorunda olunan hastalar,

Hızla bitirilmek zorunda olunan vizitler,

Hızla bitirilmek zorunda olunan ameliyatlar,

Hızla çekilmek zorunda olunan filmler,

Hızla takılmak zorunda olunan serumlar,

Hızla yapılmak zorunda olunan dolgular…

Yurttaşlar kamuda aldıkları bu hizmet için bir de para ödemektedir.

Özele gidenler ise hiç beklemedikleri faturalarla karşılaşmaktadır.

Kısaca; sağlıkta dönüşüm tramvayı bizi sağlıkta kaos durağına getirmiştir.

Her saat başı en az bir çalışanın saldırıya uğradığı bir sağlık ortamı!

Ne kadar övünseniz azdır!

Tekrarlayalım!

Bugün Türkiye’de sağlıkta kaos vardır!

Böyle sağlık sistemi olmaz.

Bu şartlarda, iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, teknisyenlik yapılmaz!

Nitelikli sağlık hizmeti verilmez!

Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz. Yeter! Sizin göreviniz halkın sağlığını korumaktır, sağlık çalışanlarını korumaktır. Sermayeye halkın sağlığından, hastalığından para kazandırmak sizin işiniz değildir. Sağlık çalışanları birer cam tüp değildir. “Düştü, kırıldı” deyip ayağınızın ucuyla bizleri itip geçemezsiniz. Sizi; şiddeti doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi ortadan kaldırmaya, işkolundaki sağlık emek ve meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye çağırıyoruz.

Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için; halkımızı verdiğimiz bu mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz.

Taleplerimizin yerine getirilmesi için, daha etkili eylemlerle ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz….

Böyle Sağlık Sistemi Olmaz.

Bu Şiddet Sona ERS!N.

TTB (Türk Tabipleri Birliği)
SES
 (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
DEV SAĞLIK İŞ
 (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
THD
 (Türk Hemşireler Derneği)
TÜM RAD DER
 (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği)
TMRT DER
 (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği)
SHUD
 (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği)