2 Nisan 2016 Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) Toplantı Tutanakları

516/2016
07.04.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz üzere, Sağlık Bakanlığı, 23.03.2016 tarihinde yayınladığı genelge ile Halk Sağlığı Merkezleri’nin (HSM) kuruluşunu ilan etmiş, bunun üzerine TTB MK, konunun 2 Nisan 2016 tarihinde acilen görüşülmesi amacıyla, Oda Yönetim Kurullarımıza yazı gönderilerek Ankara’ da yapılacak toplantıya katılım çağrısında bulunulmuştu.

HSM genelgesi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler yazı ekindedir.

Toplantıda esas itibariyle HSM genelgesi ve uygulamalar değerlendirilmiştir.

Genelgede, hâlihazırda TSM’lerde sunulmaya çalışılan birçok hizmetin HSM’lerde verilmesi öngörülmüş, HSM’lere ASM birimlerinin açılması ve birinci basamak sağlık çalışanlarına, mesai dışında fazla ve esnek çalışma dayatmaları sıralanmıştır.

Birinci basamak sağlık çalışanlarının başlattığı, TTB ve diğer birinci basamak sağlık hizmetlerinde örgütlü dernek ve sendikaların destek verdiği Cumartesi nöbet direnişi, Sağlık Bakanlığı tarafından görmezlikten gelinerek, HSM’lerde ASM ve TSM hekim ve sağlık çalışanlarına fazla ve esnek çalışma uygulamasının devam ettirileceği belirtilmiştir.

Yazımız ekinde bulunan toplantı notları ve genelgenin birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan üyeleriniz ve Oda Yönetim Kurulu ile değerlendirilip bir hafta içinde konuyla ilgili bölgenizdeki uygulamalar hakkındaki gelişmeleri, HSM ile ilgili meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TTB ‘HSM GENELGESİ’ DEĞERLENDİRME TOPLANTI NOTLARI

2 NİSAN 2016/ANKARA

Sağlık Bakanlığı, 23.03.2016 tarihinde yayınladığı genelge ile Halk Sağlığı Merkezleri’nin (HSM) kuruluşunu ilan etmiş, bunun üzerine TTB MK, konunun 2 Nisan 2016 tarihinde acilen görüşülmesi amacıyla, Oda Yönetim Kurullarımıza yazı gönderilmiş, Ankara’da yapılacak toplantıya katılım çağrısında bulunulmuştu.

2 Nisan 2016 tarihinde yapılan toplantıya, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Mardin, Muğla, Ankara, Çanakkale illerinden birinci basamak hekimleri, TTB MK Üyeleri, TTB AHK ve TTB PHK üyeleri katılım sağlamıştır.

HSM Genelgesi:

1. ve 2.Madde:

a) Genelgede sözü edilen nüfus kavramları belirsizdir. Yorumlamaya açıktır ve standardizasyon açısından sıkıntılıdır.

b) Genelgede dayanak gösterilen TSM yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında ek birimler tanımlanırken HSM adıyla bir ek birim yoktur.

c) Buralarda verilecek hizmet bölge tabanlı mı, aile hekimlerine kayıtlı bireyler üstünden mi olacağı belirsizdir.

d)Misafir hasta kavramı nasıl olacak ve misafir hastalara hizmet bu merkezlerde mi verileceği anlaşılamamakta.

e)Tüm birinci basamak hizmetleri hizmet kapsamında ele alınacaksa, bu hizmet HSM açık olduğu sürece mi olacak yoksa mesai saatlerinde mi?

f) TSM veya HSK kapsamında olmayan bazı hizmetler (112 ve sosyal hizmet uzmanları hizmeti gibi)  bu merkezlerde bir araya getirilmek hedefleniyor.

g)Göçmen tanımı ilk kez Hudut ve Sahiller hizmeti kapsamından TSM kapsamına alınıyor

h) Genelgedeki her hizmet her HSM’de bulunmayabilir (112- Diş Hekimi, VSD vb)

3.Madde: Nöbet personeli AH+ASE+ TSM personeli deniliyor ancak TSM personelinin nöbetteki görevi belirsiz.

4.Madde: Bu madde AH Yönetmeliğinin “ verilen diğer görevleri yapar” maddesini anımsatıyor.

5.Madde:

a)HSM’lerin TSM’ye bağlı bir kurum olması ile bünyesinde ASM barındırması bir yetki kargaşası barındırıyor.

           b) Açılacak yeni 5 AHB çevre aile hekimlerinin hasta ve gelir kaybına neden olacaktır. İstanbul’da 1000 yeni pozisyon düşünülüyor. 75 milyon nüfusa kabaca 1000 HSM kurulacak olsa, 1000 HSM’de 5000 AHB anlamına gelir bu. 20 milyon kişinin AH değiştirmesi anlamına gelir.

            c) EASM ve ASM’lerin aynı HSMde olup olmayacağı açık değil. (EASMler ASMlerden veri desteği alamıyor) Bakanlığın hizmette nitelik kaygısı olmadığı için eğitim kaygıları da yok. EAH’larda  maalesef “mesai dışında eğitim yapın” diyen bir anlayış söz konusu.

6.Madde:

Nöbet mekânları, gündüz de poliklinik olarak kullanılacak. Buralarda poliklinikçi olarak görev yapanlar ayrıca nöbete de kalacaklar mı?

7.Madde:

 Açılacak olan istasyon 112 ambulans hizmeti mi, hasta nakil aracı görevi mi üstlenecek? HSM acil hizmet birimi olarak mı görev yapacak? Acil hasta başvurusunda hasta kaybı yaşanırsa güvenlik nasıl sağlanacak?

11.Madde:

 Alanların TSM, ASM ve nöbet ekibince kullanımında giderler ve bina kullanımı açısından bir çok pratik sorunlara yol açabileceği dile getirildi.

Genel değerlendirmeler, yapılacaklar:

 • Genelgede amaç ve hedefler net değil, yasal dayanaktan yoksun, dava edilmeli.
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerindeki tüm sağlık çalışanlarına fazla ve esnek çalışma dayatması var, dayatmaları kabul etmiyoruz.
 • HSM, bakanlığın sahada yaptırmayı beceremediği işleri, bir torba içinde plansız programsız, hazırlıksız, alt yapıdan yoksun bir şekilde acilen hayata geçirme çabası olarak görülüyor.
 • Bu kadar çok ve farklı hizmetlerini bir arada sürdürmek oldukça zor görünüyor.
 • HSM binalarının yapılması için TOKİ ya da hastane kompleksleri benzeri kiralama ile çözmeyi düşünebilecekleri ileri sürüldü.
 • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin farklı kanallarda yürütülmesi önemli sıkıntılara yol açabilir.
 • Bu genelge henüz birçok ilde uygulanmadığı için, HSM’ler henüz hekimlerin gündeminde değil. Şimdilik sadece Cumartesi günleri ve direnişin etkili olarak sürdüğü İstanbul gibi illerde direnişi zayıflatmak amacıyla başlatıldığı dile getirildi.
 • Yapılacaklar:
 • HSM ile ilgili 10 soru/cevap broşürü hazırlanılması
 • HSM genelgesini ve yapılmak isteneni odalarımız kanalıyla hekimlere anlatmak, görüşlerini almak
 • Önümüzdeki hafta TTB’de bu konuyla ilgili basın açıklaması yapmak
 • Sahadaki görüşlerimizi olgunlaştırıp TTB dışındaki STK’larla paylaşıp birlikte davranmayı sağlamak.
 • Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların bu genelgeyle daha da ağırlaşacağını, sağlık hizmetini yönetemeyen Bakan’ın artık bu görevden ayrılması gerektiği, bunun için diğer STK’larla bu önerinin görüşülmesinin faydalı olacağı dillendirildi.