2016 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında

1832/2015
11.12.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: 2016 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında.

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı'nca 10 Kasım 2015 tarih 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:441" ile 2014 yılının yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak açıklanmıştır. Buna göre;

1. Aidatlar

2016 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

a)

Üye kayıt ücreti

50,00 TL

b)

Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat

80,00 TL

c)

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat

170,00 TL

d)

Diğer üyeler için aidat

265,00 TL

 

65 yaşından büyük ve mesleki faaliyeti bulunmayanlardan üyelik aidatı alınmaz.

Aidat yıl başındaki statüye göre belirlenir.

Aidat yıl başında tam olarak tahakkuk eder.

Yıl içinde üyenin statüsünde meydana gelen değişiklikler aidatta değişikliğe sebep olmaz.

Herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılamayacağı gibi tam olarak doğmuş bulunan aidatın tahsili gerekir. 

Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarının aidatı 2015 yılı ve sonrası için indirimli belirlenmiştir. Bu belirleme önceki yıllara ilişkin aidat miktarlarında değişikliğe yol açmaz, iade veya mahsup yapılmasını gerektirmez.

Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenebilmesine imkan veren biçimde taksitlendirilerek tahsiline ilişkin işlem yapılması (kredi kartına taksit, maaş hesabına talimat, vb.) halinde ilgili aidattan herhangi bir faiz alınmaz.

Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur. Faiz günlük olarak hesaplanır.

2.     Para cezaları

2016 yılında işlenen disiplin suçlarına ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıda belirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

6023 sayılı Yasa maddesi

Eylem

Alt sınır

Üst sınır

13

Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmamak ve/veya oy kullanmamak

265 TL

 

36/2

Onur Kurulu üyelerinin reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi

795 TL

1.325 TL

39/b

Para cezasının gerektiren disiplin eyleminde bulunulması

795 TL

1.325 TL

50

Meslekten men cezasına rağmen çalışmak

2.650 TL

5.300 TL

Ek Madde 1/1

6023 sayılı Yasa'nın 5. maddesindeki izni almadan çalışmak veya Yasa'nın yayım tarihinde üzerinde mevcut ikinci işleri bildirmemek, yanlış bildirmek veyahut bu konuda Yönetim Kurulu'nun verdiği karara uymayarak göreve devam etmek

1.325 TL

2.650 TL

Ek Madde 1/2

Ek 1. maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasına karşın beyanname vermemek, gerçeğe aykırı şekilde beyanname vermek veyahut ek göreve devamda ısrar etmek veya bu görevi bıraktığı halde yönetim kurulunun onayı olmadıkça başka bir ek görev kabul etmek,

2.650 TL

5.300 TL

 

3. Belge ücretleri

2016 yılında uygulanacak belge ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Belgenin niteliği

Ücreti

Üye kimlik kartı yenileme ücreti

40 TL

Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten (üyelik belgesi, sicil belgesi, faaliyet belgesi, vb.) her bir belge için

20 TL

Her türlü tescil ve onay işlemleri için

101 TL

 

NOTLAR:

1-Odaya ilk kayıtta kimlik kartı için üyeden ücret alınmaz.

2-Oda üyesi olmayanlara verilen her türlü belgeden, tescil ve onay işlemleri için belirlenmiş olan ücret alınır. İstenen belgenin niteliği gereği bu ücretin yetersiz kalması halinde, Yönetim Kurulu, bu miktarın 10 katına kadar farklı bir ücret belirleyebilir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
H.Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter