TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2016 Yılı Katsayıları

1674/2015
19.11.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB-HUV katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 13.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısında yürüyen tartışmalar dikkate alınarak belirlendi.

2015 yılı katsayı listesinde olduğu gibi T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından son yayınlanan illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamalarını belirleyen SEGE-2011 çalışması dikkate alınarak illerimiz altı bölge olarak değerlendirildi. Her bölgede 2015 katsayılarına göre aynı oranda artış gerçekleştirildi. Aynı bölge içerisinde bulunan illerde katsayı eşitliği sağlandı. Aynı bölge içinde hedeflenen katsayıların üzerinde bulunan illerde geçen yıl olduğu gibi 0,1 puanlık artış gerçekleştirerek yıllar içinde grup içinde aynı katsayıya ulaşma hedefi sürdürüldü. 2016 yılı katsayısında bir yenilik de, uzun süredir TTB’ye iletilen öneriler doğrultusunda katsayıda virgülden sonra iki hane uygulamasına geçilmesi oldu.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

2016 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi