Döner Sermaye Gelirleri Veri Talebi

1589/2015
02.11.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize son zamanlarda giderek artan bir yoğunlukla kamu hastane birliklerine bağlı Devlet Hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızdan performansa dayalı döner sermaye ödemelerinin belirgin olarak düştüğüne ya da sabit ödeme dışında hiç ödeme yapılmadığına dair şikayetler ulaşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı nezdinde bulunulacak girişimlere ve odalarımızla yapılacak eylem ve etkinliklere esas olmak üzere Odanız bölgesindeki kamu hastanelerinde bulunan meslektaşlarımızla görüşerek gerekli bilginin toplanması, hekimlerin sabit ödeme dışındaki döner sermaye gelirlerinde bir azalma olup olmadığı hakkında bilgi toplanması önem taşımaktadır. Buna göre meslektaşlarımızın gelir kaybı yaşadığı hastanelerin adının ve hekim başına oluşan ortalama gelir kaybının tarafımıza 15 Kasım 2015 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri