Yargı kararlarının derlenmesi

1106/2015
15.07.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu    :Yargı kararlarının derlenmesi hk.

Bilindiği üzere sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili olarak yürütülen mücadelenin bir parçasını bu alanda yürütülen yargısal girişimler oluşturmaktadır. Odalarımızda ve Merkez Konsey’de, pek çok davaya ilişkin kayıt bulunmakla birlikte bunların bir araya getirildiği bir arşiv bugüne kadar tam olarak oluşturulabilmiş değildir.

Bu çerçevede, Türk Tabipleri Birliği’nin yargısal arşivinin bir parçasını oluşturmak üzere odanız tarafından doğrudan veya bireysel girişimlere verilen destekle yürütülmüş olan davaların kararlarının Merkez Konsey’e gönderilmesi; bu tarihten sonra Hukuk Büromuz tarafından Merkez Konsey nezdinde bulunan kararlarla odalardan gelen kararların birlikte sınıflandırılması ve bütün odalarımızla paylaşılması planlanmıştır.

Sonuç olarak, odanızda mevcut yargı kararlarının 3.8.2015 tarihine kadar Merkez Konsey’e elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri