66. Büyük Kongre Karar Önerileri

1029/2015
29.06.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 05.05.2015 tarih ve 744/2015 sayılı Büyük Kongre karar önerilerini isteyen yazımız.

İlgi yazımız üzerine odalarımızdan gelen cevaplarda önemli konularla ilgili üzerinde çalışılmış öneriler bulunmakla birlikte, önerinin Büyük Kongre tarafından karara bağlanmasının yaşamda ve/veya mevzuatta bir değişiklik yapıp yapmayacağı ölçütüne göre değerlendirildiğinde, pek çoğunun karar önerisi değil, üzerinde konuşulması oldukça değerli dilekler niteliğinde olduğu görülmüştür. Bu değerlendirmede kullanılan ölçüt sizlerin de üzerinde titizlikle durduğunuz gibi önerinin Büyük Kongre tarafından karara bağlanmasının yaşamda ve/veya mevzuatta bir değişiklik yapıp yapmayacağıdır.

Buna göre Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne iletilen önergeler ve ön değerlendirmeler ekte sizlere sunulmaktadır.

Bunun yanında Türk Tabipleri Birliği 66. Büyük Kongresinde görüşülerek karara bağlanması için Merkez Konseyi olarak sunacağımız karar önerileri de ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,           

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Eki:

1-Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında değişiklik yapılmasına dair önerge

2- Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik’in kabulüne dair önerge

3. Tabip odalarımız üzerinden iletilen önergeler ve ön değerlendirmeleri

Ekler için tıklayınız...