5 Temmuz 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

936/2015
12.06.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 5 Temmuz 2015 Pazar günü Birliğimiz toplantı salonunda yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde gerçekleştirilecek olan kol toplantısına ekte sunulan TTB İSİYH Kolu 2015-2016 dönemi için çalışma planı/programı taslağına dair önerilerinizi ve Kol toplantısına katılacak odanız temsilcisinin ismini en geç  26 Haziran 2015  tarihine kadar yazılı olarak tarafımıza bildirmenizi bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih   :
05 Temmuz 2015 (Pazar)
Yer       :TTB Merkez Konseyi
  GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak
  No . 2 Kat .4  Maltepe / ANKARA
Saat     :09.30-16.00

 

Toplantı Gündemi :
1.Kol Yürütmesi Bilgilendirme
2.İllerdeki Komisyon Çalışmaları Bilgilendirme
3.Çalışma Programının Değerlendirilmesi
4.Önümüzdeki Dönem Çalışmaları
4-Diğer