66. Büyük Kongre Karar Önerileri

744/2015
05.05.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresinin çalışma yöntemi yasal kurallara uygun olarak Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesinde düzenlenmiştir.

Bu düzenleme uyarınca, odalar gündem hakkında görüşlerini Mayıs ayı sonuna kadar Konsey'e iletirler. Konsey, gelen önerileri de dikkate alarak gündemi hazırlar ve Kongre tarihinden en geç 20 gün önce tabip odalarına gönderir.

Gündem, Büyük Kongre’de Divan Başkanı tarafından oylanıp kesinleştikten sonra sırayla görüşülmeye başlanır. Delegelerin gündem maddeleri üzerindeki konuşmalarını bitirmelerinden sonra oturuma ara verilir. Divan Başkanı, yardımcısı ve iki yazman bu süre içinde kongre kararlarını derleyip yazılı hale getirirler. Aradan sonra tekrar toplanıldığında bu kararlar okunur. Tümü üzerinde görüşme açılır ve sonuçta oylanarak karara bağlanır.

Ancak, Büyük Kongre’nin hemen öncesinde ya da görüşmeler sürerken önergeler verilmesi, verilen kimi önergelerin delegeler tarafından anlaşılıp kavranmasına olanak vermeyecek dağınıklık ya da genişlikte öneriler içermesi ya da önergelerin çokluğu sebebiyle her bir önergeye yeterince zaman ayrılamaması gibi sebeplerle kimi Büyük Kongre Kararlarının istenilen nitelikte olmadığı, birbiriyle çeliştiği ya da uygulanabilir niteliği olmayan kararlar şeklinde ortaya çıktığı görülmektedir.

Bütün bunların önüne geçebilmek ve Büyük Kongre toplantılarının etkinliğini artırmak, alınan kararların öncesinde delegeler tarafından bilinen ve üzerinde düşünülüp tartışılarak ortak akıl ile olgunlaştırılan kararlar olmasını sağlayabilmek için Karar Önerilerinin, Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulunda olduğu gibi, belirli bir standartta; gerekçeli ve önerinin kabul edilmesi halinde yaratacağı değişikliğe ilişkin açıklamalar da içeren biçimde olması gerektiğine karar verilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi 04 Temmuz 2015 tarihinde toplanacaktır.

Bu çerçevede, Büyük Kongre delegelerinin önergeleri tam anlamıyla kavrayabilmeleri ve üzerinde çalışabilmeleri için, Büyük Kongre’de görüşülmesini istedikleri önergeleri 8 Haziran 2015 tarihine kadar ekteki form kullanılarak Merkez Konsey’e göndermeleri gereklidir. Söz konusu önergeler Merkez Konseyi tarafından Büyük Kongre’den en geç 20 gün önce bütün delegeler ve odalarımızla paylaşılacaktır. Bu süreye uyulmasına olanak vermeyen olağanüstü durumlar ayrık olmak üzere, söz konusu süreye ve ekli forma uyulmasının Büyük Kongre toplantımızın etkinliğinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağı açıktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BÜYÜK KONGRESİ

KARAR ÖNERİSİ

Delege(ler) adı soyadı

 

Delegesi olduğu Tabip Odası

 

Önergenin özeti/ana fikri:

 

 

Değiştirilmesi önerilen, önergeyle bağlantılı olan veya önergeyle etkilenebilecek olan TTB politika ve/veya düzenlemeleri

 

 

 

 

Önerinin anahtar kelimeleri

Bu bölüm MK tarafından tamamlanabilir

Önerinin gerekçesi:

 

 

 

 

 

 

 

Öneri:

 

 

 

 

 

Not:Önerinin dayanağı olan belgeler ayrıca eklenebilir.