28 Nisan 2015 Aile Hekimliği Alanındaki Ödeme ve Uygulama Yönetmeliği Toplantısı Kararları ve 20-21-22 Mayıs 2015 Eylem Süreci

741/2015
05.05.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aile hekimliği alanındaki ödeme ve uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak yapılabilecekleri tespit etmek amacıyla Birliğimiz tarafından 24 Nisan 2014 tarihli yazıyla;

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, Türk Ebeler Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği (DİYAHED), Türk Hemşireler Derneği davet edilmiştir.

28 Nisan 2015 Salı günü TTB’de gerçekleştirilen toplantıya; TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Pratisyen Hekimlik Derneği, SES, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği temsilcileri katılmışlardır.

Toplantıda, Türkiye’de birinci basamak ve aile hekimliği alanında yaşananlar ve özellikle de Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı son yönetmelik değerlendirilmiş, Sağlık Bakanlığı'nın dayatmacı tutumu, sağlık çalışanlarına yönelik yap-boz uygulamaları, aile sağlığı çalışanlarına sürekli getirilen ek görevler, esnek çalışma, nöbetler mevcut çalışma şartları içerisinde kabul edilemez bulunmuştur.

Toplantıda öne çıkan görüş; bu haksız uygulamalara karşı mücadelenin sürdürülmesi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının kararlılığının gösterilmesi yönünde bir eylem yapılması yönünde olmuştur.

Bu çerçevede;

- nöbet eylemlerinin en küçük taviz verilmeden sürdürülmesi,

-19 Mayıs tatili sonrasında 20-21-22 Mayıs tarihlerinde, 3 gün süreyle iş bırakma eylemi yapılması kararlaştırılmıştır.

Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının hak kayıplarına karşı mücadelenin hep birlikte ve dayanışma içinde yapılması haklarımızın kazanılmasında kritik önemdedir. Bu dayanışma ortak bir sorumluluk olarak önümüzdedir.

Bu nedenle alınan karar toplantıya katılamayan;

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Ebeler Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği ile paylaşılmış ve etkinliğe destekleri talep edilmiştir.

Tabiidir ki beklentimiz ilgili kuruluşların bu çağrıya olumlu yanıt vermeleridir.

Tabip odalarımızın da 20-21-22 Mayıs etkinliğine ilişkin olarak oda bölgelerindeki bütün birinci basamak yerel örgütleriyle temasa geçmeleri, ortak tutum alınması yönünde çaba harcamaları isabetli olacaktır.

Etkinliğimizin afiş ve broşürleriyle sosyal medya çalışmalarının tarafınızla paylaşılacağını iletir, saygılar sunarız.

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri