Aile Hekimliği Cumartesi Nöbetleri Karar

383/2015
05.03.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Odalarımızdan yaygın olarak aile hekimlerine yazılan Cumartesi nöbetleri ile ilgili Merkez Konseyi karar örneği istenmektedir. Konuya ilişkin olarak 28 Aralık 2014 tarihinde Merkez Konseyi’nin almış olduğu 2 nolu karar aşağıdadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

“Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezinin diğer çalışanlarının özlük haklarında kayıplar yaratan, çalışanlara yeni ek görev ve sorumluluklar yükleyerek çalışma koşullarını ağırlaştıran, sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkileyen, böylece sağlık hizmeti alanların en temel haklarını da ihlal eden düzenlemelerle ilgili olarak  30 Aralık 2014 tarihinde saat 12.30 da tüm odalarımız tarafından eş zamanlı basın açıklaması yapılmasına, 3 Ocak 2014 Cumartesi günü 11.00-14.00 saatleri arasında halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, uygun mekânlarda ya da çadır kurularak, birinci basamak sağlık çalışanları, yakınları, emek örgütü temsilcileri, hastaların ve halkın katılımıyla eylemin paylaştırılmasına, yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacak etkinliklerin yapılmasına, Cumartesi günlerinin halkın sağlık hakkının korunması bakımından daha işlevsel değerlendirilmesi bakımından o günlerde tabip odalarında aile hekimleriyle halk buluşmaları yapılmasına, toplumun bilgilendirilmesine yönelik türlü faaliyetler yürütülmesine, bu etkinliklere katılımın sağlanması için meslektaşlarımıza çağrı yapılmasına ve tabip odalarına yazı yazılmasına, karar verildi.”