Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri

327/2015
27.02.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu:Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri

Türk Tabipleri Birliği heyeti 25 Eylül 2014 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etmiş, o görüşmede TTB'nin sağlıkta dönüşüm programına ilişkin olumsuz görüşü tekrar vurgulanmıştır. Yine de; mevcut yanlış politikaların içinde dahi olsa sağlık alanında yaşanan kimi sorunların çözülebilmesinin veya hafifletilebilmesinin mümkün olabileceği düşüncesi paylaşılmıştır. Her iki taraf bundan böyle TTB ve Bakanlık yetkililerinin düzenli olarak bir araya gelerek sağlık alanındaki sorunları değerlendirmeleri ve çözüm yollarını görüşmelerinde ortaklaşmışlardır.

Bu doğrultuda; ilk görüşmeden sonra dört görüşme daha gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere TTB’yi temsilen Genel Sekreter Dr. Özden Şener ve hukuk bürosundan Av. Mustafa Güler, Bakanlık’tan ise ilk görüşmeye Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan, sonraki üç görüşmeye Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik katılmışlardır.

Görüşmelerde;

kamuda ve özelde çalışan bütün hekimler için fiili hizmet zammı (yıpranma payı),

emekli hekim aylıklarının insanca geçinilebilecek bir düzeye çıkarılması,

hekim aylıkları arasındaki uçuruma varan dengesizliğin giderilmesi,

sağlıksız çalışma koşulları,

şiddet ve SABİM/BİMER mekanizmaları,

sağlık hizmetinin niteliği,

Sağlık Uygulama Tebliği kaynaklı sorunlar,

kişisel veriler ve hasta mahremiyeti,

işçi sağlığı,

toplumsal olaylarda gaz kullanımı,

alternatif/geleneksel tıp denilen şeyler,

reklamlar ve tanıtım ihlalleri,

acil servislerdeki hasta yükü,

birinci basamakta sevk zinciri,

aile hekimliği sözleşmeleri,

tıp/uzmanlık  eğitimindeki sorunlar,

tıp fakültesi öğrenci kontenjanlarının yüksekliği,

ÖSYM, TUS ve YDUS,

TÜSEB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi,

asistan kadrosu dağılımındaki dengesizlik,

asistan hekim aylıklarının eşit ve güvenceli hale getirilmesi,

gebe ve yeni annelerin nöbetleri,

yabancı uyruklu asistan hekimlerin sağlık güvencesi,

branşında tek olan uzman hekimlerin çalışma düzeni (7/24 icap nöbeti),

uzman kadrosunda çalışan uzman hekimlerin kadro sorunu,

amir/yönetici baskısı ve kötü muamele,

işyeri hekimliğindeki sorunlar,

kurum hekimlerinin sorunları,

muayenehane hekimlerinin sorunları

başlıklarında saptamalar ve sorunlara çözüm önerileri konuşulmuştur.

Bugüne dek yapılan görüşmeler olumlu bir seyir izlemiştir. Kesin bir kanaat açıklanabilmesi mümkün olmamakla birlikte gelinen noktada TTB sağlık alanında yaşanan kimi sorunların çözülebileceğine/hafifletilebileceğine dair umudunu korumaktadır.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri