Tıbbi Atıklar

326/2015
26.02.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi ülkemizde tıbbi atıkların bertarafı ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını yakından ilgilendiren ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  Temel olarak 2005 yılında çıkarılan TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ kapsamında yürütülen bu düzenlemeler sağlık kurum ve kuruluşlarına birçok yükümlük getirmektedir (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9145&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tıbbi atık).

Yukarıda adı anılan yönetmeliğin 23. maddesi “Atık bertarafında mali yükümlülük” başlığını taşımakta ve bu maddede aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir:

Atık bertarafında mali yükümlülük

Madde 23- Tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu Yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak il mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi atık üreticilerinden tahsil edilir.

Bu maddeden de anlaşılacağı gibi tıbbi atık bertaraf ücreti olarak adlandırılan ücretler, “il mahalli çevre kurulu” tarafından belirlenmektedir. 2013 tarihli Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te kurul şöyle tanımlanmıştır:

“MADDE 18 – (1) Mahalli Çevre Kurulu, her ilde Valinin veya Valinin görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının imza yetkisini haiz il temsilcileri, İl Jandarma Komutanlığının, İl Emniyet Müdürü ve denize kıyısı olan illerde Sahil Güvenlik Komutanlığının imza yetkisini haiz temsilcileri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Temsilcisi, büyük şehirlerde büyükşehir belediye başkanlığının, diğer illerde ise belediye başkanlığının imza yetkisini haiz temsilcilerinden oluşur. Mahalli Çevre Kurulu üyesi bakanlıkların illerde teşkilatının bulunmaması halinde, bu bakanlıklar, kendileri ya da bağlı veya ilgili kuruluşları aracılığı ile; birden fazla bağlı ve ilgili kuruluşun bulunması durumunda toplantı gündemine göre konu ile ilgisi olan kuruluş aracılığı ile temsil edilir.

(2) Başkanca gerekli görülmesi halinde, görüş ve önerilerini almak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşu, bilimsel kuruluş, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel sektör ve gönüllü kuruluş temsilcileri ile uzman kişiler de oy hakkı olmaksızın Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına davet edilir.

(3) Mahalli Çevre Kurulunun sekretarya hizmetleri Müdürlük (Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü) tarafından yürütülür.”

Bu kapsamda, çeşitli illerde tıbbi bertaraf ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili sorunlar olduğu gözlenmektedir. Konu hakkındaki bilgilerin derlenmesi amacıyla tabip odanız bölgesinde tıbbi atık bertaraf ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki belirtilen konuların Birliğimize iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

·         Tıbbi atık bertaraf ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili il mahalli çevre kurulu toplantılarına tabip odası davet edildi mi?

·         Tıbbi atık bertaraf ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili il mahalli çevre kurulu tabip odasının görüşünü başvurdu mu?

·         Bölgenizde tıbbi atık bertaraf ücretlerinin belirlenmesi sürecinde bir önceki yıla göre artış oranları ile ilgili belirli bir kriter var mıdır?

·         Son üç yılın tıbbi atık bertaraf ücreti ile ilgili il mahalli çevre kurul karar örneklerini iletini (İl mahalli çevre kurul kararları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sayfalarında yayımlanmaktadır.  Buradan ulaşılamaması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden resmi yazı ile isteyiniz)