13 Mart 2015 G(ö)REV Etkinliği

295/2015
23.02.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Önümüzdeki 14 Mart Tıp “Bayramı” hazırlıklarımızı odalarımızın da çabalarıyla sürdürüyoruz. Bu 14 Mart’a da Sağlıkta Dönüşüm Programının çalışma koşullarımıza ve halkın sağlığına verdiği zararların gölgesinde giriyoruz. Bugün ne halkımız aldığı sağlık hizmetine güvenebiliyor, ne de biz verdiğimiz hizmetten memnunuz.

14 Mart programı oluşturmak için yaptığımız Genel Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gerek tabip odalarımızda gerekse sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinde tartışmalar ve çalışmalar devam etti. Tabip odaları bölge toplantılarında da konu ele alındı. Son Genel Yönetim Kurulu toplantısında öne çıkan özlük haklarımıza dair dört talep ve halkın sağlık hakkını vurgulayan taleplerle 13 Mart 2015 günü bir günlük iş bırakma kararı üzerinde Merkez Konseyimiz’in de kararı doğrultusunda ortaklaşıldı. Bu karar alınırken sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, sendikalar, dernekler ile gerekli görüşmeler yapıldı, eylemin birlikte yapılması kararı alındı.

13 Mart 2015 Cuma günü aşağıdaki taleplerle g(ö)revdeyiz, acil hastalar dışında hasta bakamayacağız.

-          Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir talep ediyoruz. Hazırladığımız yasa teklifi doğrultusunda acilen emekliliğe yansıyan ücretimizin ve mevcut emekli hekim maaşlarının iki katına çıkmasını istiyoruz.

-          İnsanüstü bir çabayla, insanlık dışı, şiddet gördüğümüz koşullarda çalışıyoruz. 36 saat kesintisiz, ihtiyaç molası dahi veremeden, performans/ciro baskısı altında, sağlıksız koşullarda, şiddet baskısı altında, taşeron sistemiyle çalışıyoruz. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor; yetkilileri taşeron sistemine “çağdaş köleliğe” son vermeye çağırıyoruz.

-          Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz.

-          Başta tıp eğitimi olmak üzere sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Tıp ve sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle, ilgili derneklerle işbirliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz.

-          Katkı, katılım paylarıyla, istisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz.

Bu taleplerimizi dile getirdiğimiz, sağlık kuruluşlarında dağıtılmasını beklediğimiz TTB tarafından ve sağlık örgütleri tarafından hazırlanan broşür, afiş ve el ilanlarını sizlere ileteceğiz.

13 Mart 2015 günü yapılacak eylemin örgütlenmesi için odanız bölgesindeki sendikalar, dernekler ile temas kurmanız, hazırlık çalışmalarını birlikte yürütmeniz, toplanma ve yürüyüş için kararlaştırmaları sağlamanız çok değerli olacaktır.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve sağlık hakkı için yürüttüğümüz mücadeleye katkınız için şimdiden çok teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri