Genel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz

175/2015
23.01.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu   :Genel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz hk.

Bilindiği üzere 7 Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yapılacaktır. Anılan seçimlerde, aday olabilmek için kamu görevlilerinin yanı sıra, 2010 yılında yapılan yasa değişikliği sebebiyle, oda yönetim ve denetim kurullarında görevli olanların da bu görevlerinden ayrılmaları gereklidir.

Her ne kadar Anayasa’nın bu konuyu düzenleyen 76. maddesi hükmünde, milletvekili (yasadaki yollama dolayısıyla mahalli idare) seçimlerinde  meslek kuruluşlarının yöneticilerinin aday olabilmesi için istifa etmesi zorunluluğu bulunmamakta ise de mevcut yasal düzenlemeye bu yönde hüküm konulmuştur.

Yüksek Seçim Kurulu, 6.1.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6 sayılı Kararında bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak karar vermiştir. Buna göre; Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olmak isteyen Oda yönetim ve denetim kurullarında görevli hekimlerin en geç 10.2.2015 tarihinden geçerli olmak üzere görevlerinden ayrılmaları gereklidir. Oda’ya verilecek ayrılma dilekçesinde, mahalli idareler seçimlerinde aday olmak amacıyla ayrıldığının açıkça belirtilmesi gereklidir.

Bu durumda, il genel meclisi, belediye meclisi, belediye başkanlığı, köy veya mahalle muhtarlığı ile ihtiyar heyeti üyeliğine aday olacakların en geç 10 Şubat 2015 tarihinde Oda yönetim ve denetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin dilekçesini vermiş olması gereklidir.

Üyenin istifası, adaylık sebebiyle görevinden ayrılma isteğini ve bunun 10 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olmasını talep eden bir dilekçeyi imzalayarak Oda’ya vermesiyle olur.  Oda bu dilekçeyi kayda alır ve ilgiliye bu hususu belirten yazılı bir belge verir. Durum Merkez Konsey'e de ayrıca bilgi olarak iletilir.

Her ne kadar kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında görevli olanların aday olamaması ya da seçilememesi halinde kurul üyeliğine dönüşüne ilişkin kurallar açık bir biçimde Yasa’da ifade edilmemiş olmakla birlikte aday olmayan veya seçilemeyenlerin, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay içinde Oda’ya başvurmaları halinde, 2839 sayılı Yasa’nın Ek 3. maddesine göre eski görevlerine dönebilecekleri değerlendirilmektedir.

Diğer yandan, seçimlerde aday olmak için istifa eden Kurul üyesinin yerine, üyenin durumunun kesinleşmesine kadar görev yapmak üzere geçici olarak, yedek üyenin çağrılması gereklidir.  Bir başka anlatımla, aday olmak için istifa eden kişinin seçilmesi halinde asıl üye olarak devam etmek, aday olamaması veya seçilememesi halinde seçimlerin kesin sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde ilgili kişinin görevine dönmek üzere başvurması halinde ise o tarihe kadar görev yapmak üzere yedek üyeye çağrı yapılacaktır.

Aday olmak için istifa etmesi gerekirken istifa etmeyenlere Oda tarafından herhangi bir uyarı yapılması ya da hakkında bir işlem tesis edilmesi söz konusu değildir; uygulanabilecek tek yaptırım ilgililerin adaylıklarının seçim kurulu tarafından geçersiz sayılmasıdır. Bu bakımdan herhangi bir göreve aday olup da Oda’daki görevinden istifa etmeyenlerin yönetim ya da denetim kurulundaki üyeliğinin düşürülmesi gibi bir yaptırım söz konusu değildir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

6 Ocak 2015 SALI                Resmî Gazete                        Sayı : 29228

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 6

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; “2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı 18. maddesinde; “Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve  kuruluşlarının memur statüsündeki  görevlileri ile yaptıkları  hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle; 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli Kurul kararının alınması hususu takdirlerinize arz olunur.” denilmiş olmakla konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş; aynı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bir önceki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıldığından, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 2839 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun “Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler” başlıklı 18. maddesinde; “Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve  kuruluşlarının memur statüsündeki  görevlileri ile yaptıkları  hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.” hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm uyarınca 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminde;

Aday olmak isteyen;

·     Hâkimler ve savcılar,

·     Yüksek yargı organları mensupları,

·     Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

·     Yükseköğretim Kurulu üyeleri,

·     Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

·     Kamu kurumu ve  kuruluşlarının memur statüsündeki  görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

·     Belediye başkanları,

·     Subaylar ile astsubaylar,

·     Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

·     Belediye meclisi üyeleri,

·     İl genel meclisi üyeleri,

·     Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların

seçimin başlangıç tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

2839 sayılı Kanun'un 18. maddesinde; aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte “görevden ayrılma isteğinde bulunma” koşulu getirilmiş, bu koşulun istifa şeklinde ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Başka bir anlatımla, istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, “görevden ayrılma” biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.

Bu nedenle; 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi kapsamına giren kamu görevlileri, siyasi parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda öngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1- Aday olmak isteyen;

a)      Hâkimler ve savcılar,

b)      Yüksek yargı organları mensupları,

c)       Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

d)      Yükseköğretim Kurulu üyeleri,

e)       Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

f)       Kamu kurumu ve  kuruluşlarının memur statüsündeki  görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

g)      Belediye başkanları,

h)      Subaylar ile astsubaylar,

i)        Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

j)       Belediye meclisi üyeleri,

k)      İl genel meclisi üyeleri,

l)        Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların

en geç 10 Şubat 2015 Salı günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanun'un 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 10 Şubat 2015 Salı gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 10 Şubat 2015 Salı günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,

3- Karar örneğinin;

a)          Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b)         Siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

c)          Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda ilânına,

d)         Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,

05/01/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Mehmet KÜRTÜL

Nilgün İPEK

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İbrahim ZENGİN

İlhan HANAĞASI

 

 

Üye

Üye

Üye

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI

Ahmet TUNCAY