ACİL 30 Aralık 2014 Aile Hekimliği Kolu Basın Açıklaması

1770/2014
29.12.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanlığının son genelgesi ile aile hekimlerinin 03 Ocak 2015 tarihinden itibaren Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde nöbet adı altında 8 saat çalışma zorunluluğu getirilmiş, nöbet çizelgeleri ilan edilmiştir.

ASM sağlık çalışanlarına 3 Ocak 2014 tarihinde başlayacak Cumartesi fazla çalışma görevlendirmelerine karşı yürütülecek program aşağıda belirlenmiştir.

1. 30 Aralık 2014 tarihin de saat 12.30 da tüm odalarımız tarafından eş zamanlı basın açıklamalarının yapılmasına, olanak varsa bu amaçla yazı ekinde bulunan metinden faydalanarak bölgenizdeki birinci basamakta örgütlü dernek ve sendikalarla ortaklaştırılmasına

2. Yazı ekinde bulunan, halkın bilgilendirilmesi için hazırladığımız metnin meslektaşlarımıza ulaştırılmasına

3. Nöbetçi olarak belirlenen ASM’lerin kapısına asılmak üzere yazı ekinde bulunan metnin uygun hale getirilerek meslektaşlarımıza ulaştırılmasına

4. 3 Ocak 2014 Cumartesi günü 11.00-14.00 saatleri arasında halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, uygun mekânlarda ya da çadır kurularak, birinci basamak sağlık çalışanları, yakınları, emek örgütü temsilcileri, hastaların ve halkın katılımıyla eylemin paylaştırılmasına, yaygınlaştırılmasına olanak sağlanmasına,

Bu ortamda sembolik düzeyde halk sağlığı eğitimlerinin verilmesi, sağlık bakanlığının hem topluma hem de çalışanlara eziyete dönüşen politikalarının tartışılması, böylece çalışanların halkla buluşup sorunlarını daha kolay anlatma olanaklarına zemin hazırlanması amaçlanmıştır.

TTB olarak meslektaşlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarının haklı mücadelelerini desteklediğimizi, yapılacak eylem ve etkinliklerin yukarıda belirttiğimiz program çerçevesinde yürütülerek zenginleştirilmesini, nöbet etkinlikleri nedeniyle yaşanabilecek her türlü sorun için meslektaşlarımızın yanında ve dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ekler için tıklayınız...