29 Kasım 2014 Aile Hekimliği eylemi ve basın açıklaması

1636/201
25.11.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlıkta dönüşüm programının yeni bir aşamasıyla daha karşı karşıyayız. Bundan böyle aile sağlığı merkezi hekimleri için mesailer uzayacak. Artık meslektaşlarımız akşamları ve hafta sonlarında da nöbet usulüyle çalışacaklar.

Hekimliğin ve sağlık hizmetinin kesintisiz olarak herkese ve olabildiğince en hızlı şekilde ve en yüksek nitelikte verilebilmesi elbette iyi sağlık hizmetinin gereğidir. Ancak, sağlık otoritesinin şimdi üzerinde çalıştığı düzenlemenin yani nöbet usulü çalışmanın bunu sağlayabilmek bir yana mevcut durumu daha da kötüleştirmesinden ciddi olarak endişe duyulmaktadır.

Birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetinin yerine ikame edilen ve koruyucu hizmete sırtını dönerek tamamen tedavi edici hizmeti öne çıkaran dönüşüm programıyla hekimlere de güvencesiz, sınırları belirsiz ve bir bölümü de tıp mesleğiyle hiç ilgisi olmayan görevler yüklenmiştir. Geldiğimiz aşamada ise aile sağlığı merkezi hekimlerinin çalışma saatleri fiilen artırılmaktadır.

Otoritenin eksik ya da açık gördüğü her deliğe yama diker gibi yeni bir düzenleme getirdiği bu sağlık sistemi artık yama tutmamakta, bir yer düzeltilmeye çalışılırken bir yer bozulmaktadır. Bu sürekli değişiklikler ve belirsizlikler çalışanların da motivasyonunu olumsuz etkilemekte,  sağlık hizmeti verimliliğini de düşürmektedir.

Sağlık hizmetine ilişkin yapılan sürekli değişiklikleri ve bu çerçevede aile hekimlerine getirilmek istenen nöbetleri protesto etmek, otoriteyi alanda çalışan hekimlerle, alanı  içinden izleyen örgütlerle danışmadan karar almamaya çağırmak üzere

29 Kasım 2014 tarihinde Ankara'da Türk Tabipleri Birliği binası önünde Saat:11.00’de  buluşacak ve Sıhhiye’de Sağlık Bakanlığı önüne yürünecek ve burada bir basın açıklaması yapılacaktır.

Yapılacak olan etkinliğe desteğinizi ve mümkün olan en geniş katılımla yapılabilmesi için üyelerinizin katılımını özendirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tarih     :29 Kasım 2014

Saat       :12.30

Yer         :T.C. Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması

Buluşma :Saat:11.00’de TTB Merkez Konseyi Binası

(GMK Bulv. Şehit Danış Tunalıgil Sok. No.2 Kat:4 Maltepe-ANKARA)