2015 Yılı Katsayı Önerileri

1505/2014
03.11.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı Yasasının verdiği yetki çerçevesinde özel hekimlik uygulamalarında geçerli olacak katsayıları her yıl belirlemektedir. Merkez Konseyi bu yetkiyi tabip odalarımızın önerilerini alarak ve gerek olduğu takdirde odalar arasında uyumlaştırma çalışması yapıp odaları bilgilendirerek kullanmaktadır.

Bu süreçte her yıl çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. O nedenle hatırlatmak isteriz ki katsayı önerinizi ilinizde/bölgenizde özel sağlık sektöründe çalışan hekim, muayenehane hekimi ve özel sağlık kuruluşlarının görüşlerini alarak, mümkünse kendileri ile toplantı yaparak belirlemenizde büyük yarar vardır. Diğer yandan, söz konusu katsayı önerisinin belirlenmesinde oda bölgenizdeki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin de göz önünde bulundurulması gerçekçi bir katsayı saptanması için yararlı olacaktır.

Bildiğiniz gibi en son 2008 yılında yayınlanan asgari ücret kitabı ve listesinin yerini alacak bir çalışmayı sürdürmekteyiz. Uzmanlık dernekleri ile birlikte özel hekimlik alanının temsilcilerini de sürece katarak özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesinde Hekimlik Uygulamalar Veritabanı sistemine geçiş çalışmalarını tamamlama aşamasındayız. Sistem için abonelikler 11 Eylül 2014 tarihinde başlamış olup, listeler abonelerimiz tarafından görülebilmektedir. Bu amaçla yaptığımız ve tarafları bir araya getirdiğimiz ilk toplantının bilgilerine şu linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/huv-4399.html

Son olarak 25 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen HUV Danışma Kurulu toplantısına ait bilgilere ise şu linkten ulaşılabilmektedir.

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/huv-4874.html

Buna göre HUV sistemine 2015 yılı katsayıları ile birlikte 1 Ocak 2015 tarihinde geçilecektir. 5 Aralık 2014 tarihinde HUV Danışma Kurulu toplantısı yapılarak katsayı önerileri ile tarafların HUV hakkındaki önerileri ele alınacaktır.

Katsayılarda bölgesel farklılıkların belirlenmesinde, bilimsel ve objektif bir zemine oturmasında odalarımızla birlikte çaba harcamaktayız. Ancak ekli listede de göreceğiniz gibi kimi zaman illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumları ile paralellik göstermeyen katsayı uygulamaları gündeme gelebilmektedir. TTB olarak illerimize göre katsayılarımızı belirlerken Kalkınma Bakanlığı’nın en güncel çalışması, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE 2011) çalışmasında bulunan ve illerimizi buna göre altı gruba ayıran çalışmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu çalışmada sosyoekonomik büyüklük ve satın alma gücü de dahil olmak üzere pek çok parametre üzerinden her ilin gelişmişlik düzeyi belirlenmiş ve gruplar oluşturulmuştur. Katsayıların tespitinde bu gruplandırmaların temel alınmasının gerek meslektaşlarımız gerekse hastalarımız için hakkaniyetli olacağını, katsayıların objektif kriterlere göre belirlenmesinin spekülasyonları ve tereddütleri önleyeceğini, belirlenen katsayıların güvenilirliğinin artacağını, katsayı belirleme sürecinde her yıl yaşanan zorlukların da büyük ölçüde giderileceğini öngörmekteyiz.

Kalkınma Bakanlığı’nın son çalışmasına ait verileri veren SEGE 2011 Araştırmasına göre oluşan Sosyo-Ekonomik gelişmişlik gruplamaları ve bu illerde geçerli olan 2014 TTB özel hekimlik uygulamaları katsayılarını ekli listede bulabilirsiniz.

Tabip odalarımız olarak bu uygulama hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerinizi, bunun yanında 2015 yılı katsayı önerinizi 24 Kasım 2014 tarihine kadar yazılı olarak TTB’ye iletmenizi bekliyoruz.

Gösterdiğiniz duyarlılık ve katkı için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri