SÇS 5. Kongre Hazırlık Toplantısı

1501/2014
03 Kasım 2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu genel yıllık değerlendirme toplantısı 18.10.2014 tarihinde İstanbul’da yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Sağlık Çalışanları Sağlığı V. Kongresinin 24 – 25 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da yapılması

2.Sempozyum sonucunda belirlenen/kararlaştırılan çalışmaların programlanarak hayata geçirilmesi

3.Çalışma grubunun kurucu üyelerinin yanısıra Yürütme Kurulu, Bilimsel Danışma Kurulu, çalışmaları destekleyen kurumlar ve Kongre Düzenleme Kurullarının yenilenerek belirlenmesi, oluşturulması

4.Çalışmalar açısından grubun 30 Kasım 2014 Pazar günü tüm katılımcı kurum ve kişilere çağrı yapılarak toplanması.

Yukarıda belirtilen hususlar ve aşağıda belirtilen gündemle yapılacak olan çalışma grubu toplantısına kurumsal görüş ve önerilerinizin iletilmesi, çalışmalara aktif katılım yönünde odanızı temsilen kişi ya da kişilerin belirlenerek en geç 21 Kasım 2014 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi ve katılımlarının sağlanması gerekmektedir.

Katkı ve katılımlarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Gündem;

1.Yapılan çalışmaların sunumu ve değerlendirilmesi

2.V. Kongre içeriğinin belirlenmesi ve grup genel çalışma programının oluşturulması

3.Kurulların belirlenmesi

 

Toplantı bilgileri;

Tarih: 30 Kasım 2014 Pazar

Saat: 10.00 – 14.30

Yer: Türk Tabipleri Birliği - ANKARA

 

 

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu

Sonuç Bildirgesi

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarını belirlemek, tanımlamak, işçi sağlığı ve güvenliği çerçevesinde değerlendirmek ve de bunlarla ilgili yapılması gerekenleri saptayarak hayata geçmesi için çalışma programı oluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyum Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve İstanbul Tabip Odası tarafından birlikte organize edilerek İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarının çalışma ortamından kaynaklanan “organik sağlık sorunları” ve “psiko-sosyal sorunları” her geçen gün artmaktadır. Organik sağlık sorunlarının başında radyasyon, ısı, kazalar gibi fiziksel riskler, anestezik gazlar, antiseptikler gibi kimyasal riskler, bakteriler, virüsler gibi biyolojik riskler ve ergonomik riskler gelmektedir. Hasta ve hasta yakınları tarafından yapılan saldırılar da sağlık çalışanlarını ölüme götüren sonuçlara yol açabilmektedir. Ayrıca nöbet, vardiya, gün içinde çok fazla hasta görülmesi gibi aşırı iş yüklemesi, çalışma süresinin fazlalığı, aşırı fiziksel ve ruhsal yoğunluk ve strese bağlı oluşan alkol ve ilaç düşkünlüğü, gebelik ve çocuk büyütmede sorunlar, ekibe uyumsuzluk, eğitim ve araştırma olanaklarında kısıtlılık, yabancılaşma gibi çalışma koşulları ve çalışma ortamının etkisi sonucu gelişen psiko-sosyal sorunlardır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tespitlerine göre, sağlık çalışanları yaptıkları iş ve çalışma ortamından kaynaklanan özel durumlar nedeniyle sağlıkları özel olarak  korunması gereken çalışanlardır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle sağlık hizmetlerindeki kamusal istihdam yerini giderek özel sağlık sektörüne bırakmıştır. Çalışan sağlığını tehdit eden; kuralsızlaştırma, esnekleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma ile birlikte özel sektörün kar hedefi, hırsı, vahşi rekabeti sonucu yaygınlaşan rekabetçi ortam sağlık emekçilerini daha düşük ücretle, güvencesiz ve daha kötü koşullarda çalışma gerçeği ile karşı karşıya bırakmıştır.

Sağlık hizmetlerinin de ki çalışma koşullarının daha da sorunlu hale gelmesi sonucu sağlık çalışanları daha sık şiddet, iş kazası ve meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Sonuç olarak:

  • Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarını belirlemek, tanımlamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde değerlendirerek yapılması gerekenleri saptayarak hayata geçirmek üzere kurulan çalışma grupları çalışmalarına devam edecektir.
  • Sağlık çalışanlarının sağlığına ilişkin broşür çalışmalarının devamı olarak ergonomik riskler, radyasyon riskleri ve ruhsal riskler başlıklarına yer verilecektir.
  • Sağlık çalışanlarını, mezuniyet öncesi aşamalardan itibaren bilgilendirmek amacıyla “Sağlık çalışanlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları” başlıklı ders/derslerin tüm sağlık meslek öğrencileri için okul müfredatlarında yer alması gerektiği, bunun için de ilgili kurumlar ile görüşmelerin yürütülmesi gerektiği kararlaştırıldı.
  • Sağlık alanında düzenlenen Kongre’lerde “Sağlık çalışanlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları”na yer verilmesini vurgulamak üzere uzmanlık dernekleri…vb yapılar ile iletişime geçilmesi kararlaştırıldı.
  • Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu’nun katılımcısı olan örgütler tarafından bir bütçe oluşturulabilmesi durumunda sağlık meslek öğrencilerinin toplantılara katılımının finansmanı başta olmak üzere birçok başlıkta etkinlikler yapılabileceği üzerinde duruldu.
  • Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi’nin 24 - 25 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da yapılması kararlaştırılmıştır.

   Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu