TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı

969/2014
04.07.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2014-2016 dönemi Merkez Konseyi’ne seçilen meslektaşlarınız olarak ilk toplantımızı yaptık, yeni bir döneme başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız 64. Büyük Kongre’den bu yana arayan, yazılı olarak kutlayan, başarı dileklerini ileten bütün tabip odası yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Türkiye’de hekimlerin sorunları, talepleri ve çözüme yönelik yapılabilecekler açısından önemli bir ortaklaşmanın gerçekleşebileceğini, başta oda yönetimlerimiz ve aktivistlerimiz olmak üzere önümüzdeki iki yıl boyunca geniş bir hekim çevresi ile birlikte mücadele etme, üretimde bulunma  anlayışımızın karşılık bulacağına dair umudumuzun güçlendiğini belirtmek istiyoruz.

Merkez Konseyi’nin 11 üyesiyle çalışacağımızı ve daha çok çalışacağımızı Büyük Kongre’de söylemiştik. Bunun yeterli olmayacağını; hep birlikte üretmek, değerlendirmek, çalışmak,  mücadele etmekle sonuç alınacağını biliyoruz.

Elbette izlenen sağlık politikalarının, zorlukların farkındayız; Türkiye’nin içinde bulunduğu ortamı yaşıyoruz, biliyoruz. Tüm bunlara karşın hekimler ve Türkiye sağlık ortamı için iyi ve güzel şeyler yapacağımız inancını taşıyoruz. “Dönüştürülen” ve piyasalaştırılan sağlık ortamında hekimlik/hekimler için çaba harcarken herkes için sağlık hakkını savunma mücadelesini de bir arada sürdürecek olmanın heyecanını duyuyoruz.

Hepimize kolay gelsin.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan

TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

Başkan: Dr. Bayazıt İlhan

II. Başkan: Dr. Mehmet Raşit Tükel

Genel Sekreter: Dr. Hüseyin Özden Şener

Muhasip Üye: Dr. Filiz İncekara

Veznedar Üye: Dr. Hande Arpat

Üye: Dr. Şeyhmus Gökalp

Üye: Dr. Fatih Sürenkök

Üye: Dr. İsmail Bulca

Üye: Dr. Nilay Etiler

Üye: Dr. Deniz Erdoğdu

Üye: Dr. Hüseyin Demirdizen