TTB 64. Büyük Kongre Kararları

968/2014
04.07.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

28 Haziran 2014 tarihinde toplanan TTB 64.Büyük Kongresi’nde alınan kararlar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 64. BÜYÜK KONGRE KARARLARI

28 Haziran 2014

  1. Üye sayısının oda kurmak için gerekli sayının çok altına düşmüş olması sebebiyle Bilecik Tabip Odası’nın kapatılmasına; Oda’nın bütün varlık, alacak ve borçlarının Eskişehir Tabip Odası’na aidiyetine; Bilecik Tabip Odası’nın 6023 sayılı Yasa’nın 10. Maddesi uyarınca Merkez Konseyi’ne göndermesi gereken 17.097,34 TL’nin tahsilinden vazgeçilmesine; Bilecik ilinin Eskişehir Tabip Odası’na bağlanmasına ve Eskişehir Tabip Odası’nın adının “Eskişehir-Bilecik Tabip Odası” olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
  2. Hekimlik andının ülke çapında aynılaştırılması ve Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi Mesleki Bağlılık Yemini’nin hekimlik andı olarak kullanılmasının sağlanmasına yönelik olarak Merkez Konsey’in gerekli girişimlerde bulunmasına oyçokluğuyla[1] karar verildi.
  3. Divana iletilen diğer karar önerilerinin kararlar genel kurulu düzenlenerek değerlendirilmesi için Merkez Konseyi’ne görev verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 [1] Bir delege, böylesine önemli bir kararın yeterince tartışılmadan alındığı gerekçesiyle muhalif olduğunu belirtmiştir.