1 Temmuz 2014 ASM ve TSM Nöbet Eylemi

944/2014
26.06.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aile hekimlerinin tüm kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığı’na ilettiği acil nöbetleri ile ilgili sakıncalar, ASM ve TSM nöbetleri ile ilgili çekinceler göz ardı edilerek yeni Torba Yasalar içinde yeni düzenlemeler geliyor. TBMM Sağlık Komisyonu’nda ve Plan Bütçe Komisyonu’ndaki gelişmeleri hep birlikte takip ettik, itirazlarımızı komisyonlarda da dile getirdik. Tüm itirazlarımıza rağmen birinci basamak sağlık çalışanları için yeni nöbet dayatmaları geliyor. 

Tüm bunlara karşı tepkimizi ve taleplerimizi dile getirmek amacıyla 1 Temmuz 2014 Salı günü Saat:12.30’da illerde Sağlık Müdürlükleri önünde yapılacak basın açıklamasında birinci basamak sağlık çalışanlarının birlikte ses vermesini sağlamak istiyoruz.

 Türk Tabipleri Birliği’nin çağrıcısı olduğu basın açıklamalarında tabip odalarımızın yanında aşağıda listesi bulunan kurumların da yer almaları için çağrılar yapılmıştır. 1 Temmuz Salı günü yapılacak basın açıklamaları için 30 Haziran Pazartesi günü tabip odalarımıza ortak imzalı basın metni ve imzacı kurumların listesi gönderilecektir. Odanız bölgesindeki sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, derneklerle gerekli temasları kurarak hazırlık yapmanız çok değerlidir.

Birinci basamak sağlık çalışanlarının ortak metin ve ortak imzayla 1 Temmuz 2014 basın açıklamalarını tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleştirmelerine yönelik katkılarınız için teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.                 

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel  Sekreteri

Çağrılı kuruluşlar:

1-Tabip Odaları

2-TAHUD

3-AHEF

4-İSTAHED

5-SES

6-Birinci Basamak Sağlık Çalışanları BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI

7-SAĞLIK-SEN

8-TÜRK SAĞLIK-SEN