Aile Hekimlerine Nöbet Hakkında Eylem ve Etkinlikler

602/2014
24.04.2014

TABIP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nde Anayasaya uygunluğu görüşülüyor olmasına rağmen 09/04/2014 tarihinde aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat “nöbet” tutmayı dayatan yasaya dayanarak acil nöbetinin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştır.

Böylece ASM çalışanlarının görüş ve önerileri dikkate alınmadan medya organlarında toplumu yanıltacak gerekçeler öne sürerek kamuoyu oluşturulmuş, yasal alt yapı tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı, gerekçelerini sıralarken önce ‘sağlık personeline ihtiyacımız var’ demişti, bu yetmeyince ‘mesleki eğitim nöbetsiz olmaz’ demeye başladı, geçerli bir dayanak bulmakda zorlanınca ya da haksız gerekçeler işe yaramayınca bu defa ‘Nöbet hekimlik mesleğinin onurudur’ demeye kadar gelindi.

Ancak tüm bu gerekçelerin tutarlı olmadığını,halkın acil sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyeceğini defalarca söyledik.

Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliğine geçilirken topluma ve sağlık çalışanlarına verdiği sözler, taahhütler yerle bir olmuştur.

Birinci basamak sağlık çalışanlarının rızasını almadan uygulamaya koydukları performansa dayalı sözleşmeli çalışma modeli olan Aile Hekimliğinin kendi belirledikleri ilke ve kurallarına bile uyma gereği duymayan Sağlık Bakanlığı, tek taraflı sözleşme dönemi sürerken yaptıkları yasa değişiklikleriyle sağlık çalışanlarını hak kaybına uğratmakta, altına imza attıkları sözleşmeleri  geçersiz kılmaktadır.

ASM’lerde çalışan sağlık çalışanları gün içinde paylarına düşen tüm acillere bakmakta,  poliklinik yapmakta öte yandan asıl işleri olan koruyucu hekimliğe daha fazla zaman ayırmak istemektedirler. Eğitimlerine zaman ayırmak,  alanlarına ve mesleklerine sahip çıkma çabasındadırlar. Her işe yama her şeye joker olmaya itiraz etmektedirler.

Acil servislerin durumları ise içler acısıdır. Acil servislerin alt yapı, çalışma koşulları ve çalışanların özlük hakları iyileştirilmemiştir. Aile hekimliğine geçilen illerde acillerde çalışan hekimlerin hemen hemen tamamı aile hekimliği için ayrılmak istemiştir. Açıktır ki acil servisler de Sağlıkta Dönüşüm’ün kurbanı olmuşlardır.

Uluslararası normlara uymayan çalışma biçimlerine karşı "dur" demeye, oluşabilecek her türlü baskıya da birlikte karşı çıkmaya kararlıyız.

Bu amaçla 29 Nisan Salı günü Saat 14:00’de tüm illerde Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde toplanarak dayatılan bu nöbetere karşı ekte örneği bulunan dilekçelerimizi illerinizde ortaklaşabileceğiniz sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin de katılımıyla vereceğiz.

Ardından 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 12:00’de tüm Türkiye’den gelen ASM çalışanları ile birlikte Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde buluşacak ve yapacağımız basın açıklamasıyla yaşadığımız sorunları ve nöbet uygulamasına karşı itirazlarımızı bir kez de bizzat adresinin önünde haykıracağız.

Bu eylem ve etkinliklerimizin odanız bölgesinde organizasyonunun yapılması, meslektaşlarımıza ve sağlık alanındaki diğer emek ve meslek örgütlerine duyurulması, onların desteklerinin sağlanması konusunda katkılarınızı bekler, bu haklı mücadelemizdeki çabalarınız için teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri