9 Mart 2014 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Toplantısı

178/2014
11.02.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Toplum sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek ödevinin içinde cezaevlerinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin sorunlar Türk Tabipleri Birliği olarak yıllardır sorumluluk alanımızda oldu. Bu sorumluluğu hekimliğin gereği olarak gördük, görmekteyiz. 

Türkiye’de Adalet Bakanlığı verilerine göre 361 ceza infaz kurumu var ve bu kurumlarda yine Adalet Bakanlığı 2014 Ocak ayı verilerine göre toplam 145. 615 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu sayı 2002 yılı verilerine göre yaklaşık 2.5 kat artmış durumdadır.

Cezaevi nüfusunun bu denli artışına ve hızlı sirkülasyonuna paralel olarak yıllardır dikkat çekmeye çalıştığımız sorunlar katlanarak artmaya devam ediyor.

Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de diğer herkes gibi sağlık hizmetlerine erişim hakkı vardır. Kapatılmanın yarattığı olumsuzluklarla beraber düşünüldüğünde ise verilen sağlık hizmeti ayrıcalıklı bir organizasyona ve hassasiyete ihtiyaç duymaktadır.

Ülkemiz koşullarında cezaevi hekimliği yapmak diğer alanlarla karşılaştırıldığında özel bir zorluk içerir. Aile hekimliği sistemi üzerinden kotarılmaya çalışılan mevcut durum hem hizmete gereksinim duyan tutuklu ve hükümlüler, hem de bu hizmeti veren hekimler açısından oldukça önemli eksikliklere ve sorunlara yol açmaktadır.

Hekimlik mesleğinin cezaevleri koşulları da dahil olmak üzere nasıl yürütüleceği ulusal sağlık mevzuatında, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nda, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünde, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde, uluslararası sözleşmelerde, İstanbul Protokol’ün de ve Dünya Tabipler Birliği Bildirgeleri’nde tanımlanmıştır.

Hekimler açısından mesleki bağımsızlığın güvence altına alındığı, özlük haklarının geliştirildiği, temas ettikleri gruba yönelik pratiklerinde ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarını sağlayacak sertifikasyon programlarının oluşturulduğu, hizmet sunumu açısından ise koruyucu sağlık hizmetlerinin esas alındığı, sevk sisteminin güvence altına alındığı bir sisteme ihtiyaç vardır. Cezaevlerindeki mevcut sağlık hizmeti organizasyonu üzerinden bu ihtiyacın giderilmesi ise olanaklı gözükmemektedir.

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu olarak önümüzdeki dönemde cezaevi hekimlerine yönelik bir çalışma yapacağız. Cezaevi hekimliği yaparken karşılaşılan sorunları ve alanın ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla cezaevi hekimleri ile bir araya gelmeyi planlıyoruz. Bu amaçla aşağıda tarih, saat ve yeri belirtilen “Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği” başlıklı toplantıyı gerçekleştireceğiz.

Cezaevlerinde çalışan üyelerinize bu çağrıyı acilen ulaştıracağınız ve katılımcı isimlerini en geç 3 Mart 2014 tarihine kadar Birliğimize ileteceğiniz düşüncesiyle şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih  :09 Mart 2014 Pazar

Saat    :09:30-17:00

Yer         :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplantı Salonu

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No:2/17-23 Kat:4

Maltepe/Ankara