Üye listelerinin gönderilmesi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

012/2014
03.01.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu:Üye listelerinin gönderilmesi.

Bilindiği gibi 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun Ek Madde 5 hükmü gereğince; “Her bir oda, her yıl Ocak ayı içinde, kayıtlı üyelerinin isim ve vatandaşlık numaralarını Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanlığı’na bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlarıyla ilgili son bilgileri müteakip bir ay içinde Bakanlığa iletir. ….”

Konunun aciliyeti ve önemi nedeniyle ekteki formda istenen verilerin eksiksiz ve yazıda belirtilen niteliklere uygun doldurulmasını, onaylı formlarla birlikte istenilen verilerin excel ortamında hazırlanarak CD’ye kayıtlı bir örneğinin de ayrıca 20 Ocak 2014 tarihine kadar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne gönderilmesi için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri