Defter Tasdikleri

1626/2013
26.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu    :Defter tasdikleri hakkında.

Tabip odalarımızda mali işlemlerin kayda alınması için kullanılan defterlerin yıllık onaylarına ilişkin olarak aşağıdaki bilginin paylaşılmasında yarar görülmüştür.

Genel olarak defter tutma yükümlülüğü hakkında gerekli bilgiler Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 64.maddesinde ve Dernekler Kanununun 11. maddesinde açıklanmıştır. Ayrıca 31.03.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Dernekler Yönetmeliği ile 19.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Defterlere ilişkin Tebliğ de bu konuda ayrıntılı düzenlemeler içermektedir.

Ancak,  Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarımız gibi yasayla kurulan ve özel hesap dönemi (01.04.2012-31.03.2013) olan kurumların defter ve kayıtlarına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Belirtilen kaynaklar ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası birlikte değerlendirilerek, tutulacak defterlere ilişkin kurallar aşağıda gösterilmiştir:

·         Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Defteri Kebirin açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi veya notere tasdik ettirilir.

·         Odada kullanılan tüm karar defterleri ve oda iktisadi işletmesinin mali defterlerinin tasdikinin noterde yapılması gereklidir.

·         Mali defterler dışında kalan defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

·         Bu defterler notere tasdik ettirilirken Tabip Odalarının tacir sıfatı olmadığı ve Ticaret Odasına bağlı bulunmadıkları için Sicil Tasdiknamesi verme zorunlulukları yoktur. Gerektiğinde notere 6023 sayılı yasa ile ilgili bilgi verilerek durum açıklanmalıdır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri