Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarıyla İlgili 25 Aralık Danıştay Duruşmalarına Çağrı

1573/2013
19.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarıyla İlgili 25 Aralık Danıştay Duruşmalarına Çağrı

25 Aralık 2013 günü Saat 09.30’da, Danıştay’da Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 2011 yılında yapılan değişiklikler ile bir adet Genelgenin iptali davalarının  duruşmaları yapılacaktır. Duruşmalardan sonra esas hakkındaki karar verilecektir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan ve duruşmaları yapılacak davaların konularını Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 6.1.2011 tarihinde, 7.4.2011 tarihinde, 3.8.2011 tarihinde, 28.9.2011 tarihinde yapılan değişikler ile 3.8.2011 tarihli Yönetmelik değişikliği uyarınca çıkarılan muayenehanelerin fiziksel özelliklerine ilişkin 6.10.2011 gün ve 2011/55 sayılı Genelge oluşturmaktadır.

Dava edilen düzenlemeler, Hekim ve hekim ortaklığına dayalı sağlık kurumlarının açılış şartlarına, hekimlerin çalışma biçimlerine ilişkindir. Dava edilen maddeler bağımsız çalışmayı ortadan kaldırıcı ya da zorlaştırıcı düzenlemeleri içermektedir.  Yazımızın ekinde her bir değişiklik için açılan davaya ilişkin özet bilgi aktarılmaktadır.

Açılan davalarda çok sayıda maddenin yürütmesi durdurulmakla birlikte halen yürürlükte olan ve güncel öneme sahip maddeler de 25 Aralık günü yapılacak duruşmada görüşülecektir. Danıştay’da duruşmalar alenidir. Bu nedenle konu ile ilgili olarak üyelerimiz Danıştay Binasına gelerek duruşma salonunda duruşmaları izleyebilirler.  Sağlık Bakanlığı tarafından “yönetmelik değişikliği” adı altında hekimlerin bağımsız çalışma hakkına yapılan haksız müdahalelerin tartışılacağı duruşmada üyelerimizin katılımı sorunu görünür ve birada olmak açısından yararlı olacaktır. Bilginize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Dava konusu Yönetmelik değişikliklerinin özü ve yargılama süreçleri aşağıda özet halde açıklanmıştır.

6.1.2011 tarihli Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te muayenehane açılışında Bakanlıktan izin alma şartı getirilmiş, laboratuarlar ve poliklinikler planlamaya dahil edilmiş, laboratuar ve müesseselere çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet verme zorunluluğu ile tam gün çalışacak kadrolu bir tabip/uzmanın mesul müdür olarak bulunma zorunluluğu düzenlenmiş, laboratuar ve müesseseler, en geç iki ay içerisinde kuruluş ruhsatı ve mesul müdür belgesi almak için İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığına başvurmakla yükümlü kılınmış, kadro dışı geçici çalışma tıp merkezi ya da özel hastanede kadrolu çalışma zorunluluğuna bağlı tutulmuştur. Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı ve 6.1.2012 tarihinde sonra yapılan Yönetmelik değişiklikleri ile bu maddeler uygulanmamaktadır. Bununla birlikte laboratuar ve müesseselerde sekiz saat hizmet verme, mesul müdür zorunluluğu ve de muayenehane açmak için Bakanlıktan izin almak zorunluluğunun yürütmesi durdurulmamıştır. Bu düzenlemeler sorun alanı oluşturmaya devam etmektedir.

7 Nisan 2011 günü yapılan Yönetmelik değişiklikleri ise muayenehanelerin fiziki ve teknik koşullarına ilişkindir. Değişiklikle 16 metrekarelik hasta muayene odası, en az 12 metrekare hasta bekleme salonu, 80 cm genişliğinde asansör, 16–18 cm merdiven basamak genişliği, muayenehane oda kapısının 110 cm olması şeklinde düzenlemeler tesis edilmiştir. 6 ay içinde Ocak ayında getirilen şartlara uygunluk sağlayamayan bireysel olarak açılan laboratuar ve müesseselerin ruhsatının iptal edileceği de düzenlenmiş, özel bir sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmayan hekimlerin kısmi zamanlı çalışması yasaklanmıştır. Bu dosyada asansör, merdiven ve kapılara ilişkin muayenehane şartları ile kadro dışı çalışmaya ilişkin hükümlerin yürütmesi durdurulmuştur. Muayenehanelere ilişkin düzenlemelerin tamamı yine o gün görülecek davalardan Ağustos ayı değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

3.8.2011 tarihinde yayımlanan değişiklikle muayene odaları ile hasta bekleme salonlarının kullanım alanları tekrar düzenlenmiş, pansuman odası bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Ek olarak Yönetmelikle konaklama tesisi işletenlerin de tesislerinde sağlık birimi açmasına ve bu birimlerde ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulmasına olanak sağlanmıştır. Konaklama tesisine ilişkin düzenlemeler Temmuz 2013 tarihinde değişikliğe uğramış, muayenehaneye ilişkin yürütmeyi durdurma istemimiz ise reddedilmiştir. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesini değiştiren 3.8.2011 tarihli değişiklik halen uygulanmaya, muayenehane standardını ve açılmasını belirlemeye devam etmektedir.

28.09.2011 tarihli değişiklikte ise kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimlerin yönetmelik kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları faaliyet durdurma, ruhsat iptali gibi yaptırımlara bağlanmıştır. Ek olarak Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin işten ayrılışlarını 30 gün önceden İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmesi zorunlu tutulmuştur. Düzenlemelerin yürütmesi durdurulmamış olup, her iki düzenleme de halen uygulanmaya devam etmektedir.

3.8.2011 tarihinde yayımlanan değişikliğe dayanılarak yürürlüğe konulan 6.10.2011 gün ve 2011/55 sayılı Genelge ile muayenehane bina standartları düzenlenmiştir. Genelgede muayenehanelerde bulunması gereken bina girişi, kapılar, rampa ve sahanlıklar, asansörler, merdivenler, merdiven basamakları, trabzanlar, iç kapılar, tuvaletler ile ilgili mimari standartlar getirmişti.  Danıştay 10.Dairesi muayenehanelerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan sağlık tesislerinden olmadığını belirterek çok sayıda düzenlemenin yürütmesini durdurmuştur.

Verilen bu karardan sonra muayenehane Açmak isteyen hekimlerden halen tek hekim için 12 m² hasta bekleme salonu, 16 m²’lik muayene odası, depreme dayanıklılık raporu, tıbbi atık raporu ve tıbbi atık sözleşmesi, muayenehanenin açılacağı mekanda yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösterir belge istenebilmektedir. Bu düzenlemelerin dayanağını yukarıda yer verilen Ağustos 2011 değişikliği oluşturmaktadır.