Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi

1567/2013
18.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İnsanlar üzerinde yürütülen tıbbi araştırmalar için uluslararası alanda temel kılavuz kabul edilen Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi, yaklaşık üç yıl süren bir dizi etkinlik sonucunda güncellendi. Gereksinimler doğrultusunda daha önce sekiz kez güncellenen ve bu nedenle “yaşayan belge” olarak nitelenen Bildirge, Ekim 2013’te Brezilya’da düzenlenen 64. Genel Kurul toplantısında tekrar güncellenmiş oldu. Metnin son hali, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen uzman toplantılarında dile getirilen görüşler ve ulusal tabip birlikleri önerilerinin DTB Tıp Etiği Komisyonu’nca derlenmesiyle oluşturuldu.

Türk Tabipleri Birliği Bildirge'nin güncellenmesi çalışmalarına yazılı ve sözlü olarak katıldı ve Türkiye’de tıbbi araştırmaların yürütülmesi sürecinde oluşan sorunları önlemeye yönelik önerilerini sundu. TTB’nin; etik kurullarının her türlü çıkar çatışmasından özenle uzak kalması, kurul üyelerinin değerlendirme yapmak için gerekli yetkinliğe sahip olması ve araştırma bitiminde etik kuruluna bir rapor sunulması koşulları Bildirge’de doğrudan yer aldı. Buna karşın; “Çok merkezli çalışmalarda “gelişmekte olan ülke” ayağına ilişkin özel düzenlemeler getirilmeli” ve “Destekçi şirketler ve sözleşmeli araştırma kuruluşlarının yükümlülükleri açık tanımlanmalı” önerileri, önümüzdeki süreçte daha geniş kapsamlı tartışılarak tanımlanmaları gerektiği düşüncesiyle Bildirge’de yer almadı.   

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye dahil hemen her ülkenin kendi ulusal düzenlemelerinde kılavuz aldığı DTB Helsinki Bildirgesi’ni dilimize çevirdi. Uygunluğu Tıp Etiği ve klinik araştırmalar alanlarında uzmanlarca denetlenen çeviriyi hekimlerin ve bilim insanlarının dikkatine yazımız ekinde sunuyoruz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

DTB Helsinki Bildirgesi için tıklayınız...