Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları

1266/2013
08 Ekim 2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantısı 28 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Tutanakta yer alan toplantı tarihlerini dikkate alarak odanızdan bu tarihlerde toplantıya aynı temsilcinin katılması çalışmanın verimliliği açısından değerlidir. Bu ismin tarafımıza belirlenerek bildirilmesi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI

28.9.2013

TTB Merkez Konsey Yerleşkesi, Ankara

Toplantıya Dr. Eda Uslu Tuğtepe (Türk Toraks Derneği), Dr. Alper Tunga Türkbayrak, Dr. Tufan Kumaş (Bursa Tabip Odası), Dr. Mine Önal (Ankara Tabip Odası), Dr. Hüseyin Aydın Turan (İzmir Tabip Odası), Dr. Haldun Güner (TJOD), Dr. Serpil Uçar, Dr. Kezban Atakoğlu (THD), Dr. Hale Batur Çağlayan (Türk Nöroloji Derneği), Dr. Kuzey Aydınuraz (Türk Cerrahi Derneği), Dr. Güneş Gür Aksoy (Türk Dermatoloji Derneği), Dr. Ozan Uzkut (Antalya Tabip Odası), Dr. Mustafa Moray (Kırıkkale Tabip Odası), Dr. Özlem Gülbahar (Türk Klinik Biyokimya Derneği), Dr. Selçuk Candansayar (Türkiye Psikiyatri Derneği), Dr. Hasan Ogan (İstanbul Tabip Odası, Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Yürütme Kurulu), Dr. Dilek Aslan (TTB-UDEK, Türk Geriatri Derneği), Dr. Gülriz Erişgen (TTB MK) katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantı Gündemi ve Alınan Kararlar

1-Yapılanların aktarılması ve değerlendirilmesi: Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Yürütmesi adına Dr. Hasan Ogan, TTB Merkez Konseyi adına Dr. Gülriz Erişgen, TTB-UDEK adına Dr. Dilek Aslan 2012-2013 döneminde şiddetle mücadele konusunda yapılanları aktardı.

Yapılan değerlendirmede:

 • Çalışma grubunu içinde iletişim eksikliğinin olduğu görüşüne ulaşıldı. Daha iyi bir iletişim ağı, daha sık toplantı yapılması, kurumlardan katılımın sürekliliği için yeniden çağrı yapılmasının uygun olduğu sonucuna varıldı.
 • -TBMM Sağlıkta Şiddeti İnceleme Komisyonunun raporunun olumlu yönleri olduğu, TTB ve uzmanlık derneklerinin görüşlerinin rapora aktarılabildiği, şiddetin önlenmesinde önerilen yasal düzenlemenin çok önemli olduğu ve hızla yapılması için eylem ve etkinlikler düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.
 • -TTB ve uzmanlık dernekleri tarafından gerçekleştirilen kamu spotunun özellikle şiddete maruz kalan sağlık çalışanları açısından uygun olmadığı görüşü dile getirildi. Bundan sonra hazırlanacak spotlarda daha geniş gruplardan görüş alınmasının uygun olduğu sonucuna varıldı. Kamu spotunun tek başına etkili olamayacağı, şiddetle mücadelenin çok kapsamlı bir mücadele süreci olması gerekliliği tekrara vurgulandı.
 • -TTB web sayfasında “şiddet” başlığı altında yer alan bilgilendirmelerin gözden geçirilmesinin uygun olduğu, yapılan değerlendirme ve planlana etkinliklerin bir “strateji Belgesi” niteliğinde toplanmasının uygun olacağı görüşü tartışıldı.
 • -Medya ile ilişkilerde daha etkili olunmasının yolları tartışıldı.
 • -Şiddetin nedenleri ile ilgili olarak meclis komisyonunda da yer alması sağlanan saptamaların ayrı ayrı mücadele başlıkları olarak ele alınıp çalışılırken diğer yandan toplumda şiddete eğilim konusunda sosyolog, psikologlar gibi alandaki bileşenlerle kapsamlı bir rapor oluşturulmasının uygun olacağı sonucuna ulaşıldı.
 • -Şiddete uğrayanlara ulaşma, hukuki destek sunma ve veri toplama konusunda bazı odaların ve uzmanlık derneklerinin yoğunlaşan çalışmalarının yaygınlaştırılması ve verilerin merkezileştirilmesi konusunda çaba harcanmasının önemi vurgulandı, bu konunun çalışma grubu tarafından ele alınmasına karar verildi.

2- Önümüzdeki Dönemin Planlanması: Yapılanların değerlendirilmesi aşamasında tartışılanlar ışığında saptanan çalışma konuları ve bu çalışmaları yürütmek üzere gönüllü katılımcılar ve katılımcıların önerdiği isimler aşağıda verilmiştir.

 • -Şiddetin nedenleri ile ilgili rapor hazırlanması (Dr. Hüseyin Aydın)
 • -Yasa önerisinin yaşama geçirilmesi (Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Özden Şener)
 • -Medya ile ilişkilerin,  toplum, hasta ve hasta yakınları ile iletişimin geliştirilmesi (Dr. Hasan Ogan, Dr. Eda Uslu, Dr. Osman Öztürk)
 • -Hasta hakları birimleri, SABİM, BİMER’indüzenlenmeleri konusunda çalışma (Dr. Kuzey Aydınuraz)
 • -Çalışma ortamlarının şiddet riski bakımından değerlendirilmesi (Dr. Ozan Uzkut, Dr. Arif Müezzinoğlu)
 • -Veri toplanması ve analizi (Dr. Gülriz Erişgen)

3- Yürütme Kurulunun Belirlenmesi

2013-2014 döneminde Dr. Mine Önal, Dr. Ozan Uzkut, Dr. Tufan Kumaş, Dr. Eda Uslu, Dr. Kezban Atakoğlu, Dr. Özden Şener ve Dr. Burhanettin Kaya yürütme kurulunda görev aldı. TTB MK ve TTB-UDEK temsilcilerinin yürütme kurulu toplantılarının katılmasının uygun olduğuna karar verildi. Yürütme Kurulunun ilk toplantısını 2 Kasım 2013 tarihinde yapılmasına karar verildi.

4- Toplantı Tarihlerinin Belirlenmesi

Toplantılara katılımın sürekliliği ve kurumların aynı temsilcilerle temsilinin sağlanması için 2013-2014 dönemi toplantı tarihleri belirlendi. Tarihler:

 • 21 Aralık 2013
 • 22 Mart 2014
 • 7 Haziran 2014