Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar

1209/2013
24.09.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA;

Ülkemiz sağlık sisteminde Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu “kişilerin sağlık verileri” gerekli hukuksal düzenlemeler yapılmadan ve kişilik hakları gözetilmeksizin toplanmakta, güvenli olmayan koşularda saklanmakta, ulusal ve uluslararası hukuk ve etik değerler yok sayılarak, metalaştırılarak diğer kurum ve kişilerce paylaşılmaktadır.

SGK’nın “MEDULA” sistemi ile yaygınlaşan muhasebe esaslı elektronik kayıt sisteminin yanı sıra Sağlık Bakanlığı tüm sağlık hizmeti sunucularından “SAĞLIKNET2” sistemi ile ülkemizdeki tüm bireylerinin kişisel sağlık verilerini kimlik bilgileri ile birlikte toplamak istemektedir.

Ulusal anayasanın yanı sıra uluslararası yasalara, kişi hak ve özgürlüklerine, hekimlik mesleğinin etik değerlerine aykırı olarak istenen elektronik sağlık kayıtlarının toplumun ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri temelinde ve de mesleki değerlerimiz çerçevesinde bu haliyle kabul edilemez durumdadır.

18 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul’da “Kişisel Sağlık Verilerin Alınması, Toplanması, Korunması, Değerlendirilmesi ve Paylaşılması İle İlgili Toplantıda” kişisel sağlık verileri ve elektronik sağlık kayıtlarına yönelik düzenlemelerle ilgili tüm kurum ve kişilerce ortaklaşa bir süreç başlatılması ve olması gerekenlerin ortaya konması yönünde çalışmalar yürütülmesi için TTB kurumsal yapısı içerisinde “KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU” oluşturulması kararı alınmıştır.

Çalışma grubu konunun önem ve acil olması nedeniyle 27 Ekim 2013 tarihinde “KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ve MESLEKİ YAKLAŞIMLAR” başlığı altında bir çalıştay düzenlemiş bulunmaktadır.

Yapılacak olan çalıştaya, üyelerinize duyuru ile birlikte katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.                                                                

Saygılarımızla

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Afiş için tıklayınız...

Program için tıklayınız...