Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Toplantısı

1160/2013
09.09.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği, toplum sağlığı ve mesleki etkinlik alanındaki sorumlulukları kapsamında Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerine (ODSH) ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar 1990 yılında gerçekleşen Körfez savaşı sonucunda Irak’tan ülkemize göç eden sığınmacıların oluşturduğu olağandışı duruma yönelik yürütülen faaliyetler ile başlamıştır. Bu kapsamda ilk olarak 1993 yılında hekimlere yönelik “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu” başlıklı bir eğitim programı düzenlenmiştir. Birliğimizin bu alandaki çalışmaları 1999 Marmara ve Bolu-Düzce depremleri sonrasında yoğunlaşarak gelişmiş ve 1999 yılında TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu’nun kurulması ile yeni bir boyut kazanmıştır.  TTB ODSH kolu, çalışmalarını “Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Çalışma Yönergesi” kapsamında sürdürmektedir.

Sonraki süreçte Tabip Odalarında  “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi” kursları düzenlenmiş, çok sayıda hekime konu ile ilgili eğitim verilmiştir. Konu ile ilgili çalışan TTB üyesi hekimler tarafından kitaplar ve raporlar hazırlanmış, ilgilisinin kullanımına sunulmuştur.

Sonraki yıllarda bazı Tabip Odalarında ODSH komisyonları kurulmuş, bu komisyonlarda Tabip Odası üyesi hekimler konu ile ilgili çalışmalar yürütmüştür.

Ülkemizde yaşanan son olaylar ve beklenen gelişmeler bu alanda yapılacak çalışmaların önemini bir kez daha göstermiştir.  Bu kapsamda ODSH kol faaliyetlerinin canlandırılması, yeniden düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla önümüzdeki çalışma döneminde bu alanda yürütülecek faaliyetlerin gözden geçirilmesi için 5 Ekim 2013 Cumartesi günü Ankara’da bir toplantı düzenlenmiştir.

Konu ile ilgili Tabip Odalarımızın komisyonlarının çabaları çok değerlidir. Tabip Odalarında ODSH komisyonlarının kurulması veya daha önce kurulmuşsa faaliyetlerinin canlandırılması “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri” ile ilgili TTB merkezi faaliyetini güçlendirip canlandırmada çok önem taşımaktadır.

Toplantıya odanızı temsilen Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri ile ilgili  temsilci/temsilcilerin katılımının sağlanması ve katılımcıların isimlerinin 1 Ekim 2013 tarihine kadar bildirilmesi konusunda gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantı yeri: TTB Merkez Konseyi Binası Toplantı Salonu

GMK Bulv. Ş.Daniş Tunalıgil Sok. No.2 Kat:4

Maltepe/Ankara

Toplantı başlama saati: 09.30

Toplantı gündemi:

1-TTB ODSH faaliyetleri: Geçmişe bakış

2-Önümüzdeki dönem TTB ODSH çalışmalarının gözden geçirilmesi

3-TTB ODSH Kolu Yürütme Kurulu seçimi