63. Kongre Kararları

850/2013
08.07. 2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

29 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da yapılan Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongre Kararları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel  Sekreteri

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

63.BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI (*)[1]

29.06.2013

1.      Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi; barışçıl gösteri yapan insanlara karşı son günlerde kullanılan yaygın ve ölçüsüz polis şiddetinden kaynaklanan sağlık sorunlarında, hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve diğer sağlıkçıların ilk yardımda bulunmalarını, insanların acılarını dindirmeye, sağlık sorunlarını çözmeye koşmalarını büyük bir coşkuyla sahiplenmekte; hekimlik tarihinin gururla anımsanacak bir sayfası olarak kaydetmektedir.

Büyük Kongre; Hükümetin ve Sağlık Bakanı’nın, acil sağlık sorunu yaşayan insanlara sağlık hizmeti vermenin “hukuki olmadığını” ileri sürerek bu süreci soruşturan; hastaların bilgilerini isteyerek hekimleri tehdit eden, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları üzerinde bu hizmetlerin sunumundan kaçınmaya ilişkin baskı oluşturmaya yönelen açıklamalarını ve uygulamalarını, evrensel insanlık ve hekimlik değerlerine aykırı bulmakta, bu ürkütücü anlayışın tekrar terk edilmesi çağrısında bulunmaktadır.

Büyük Kongre; evrensel insanlık değerleri ve hekimlik değerleri ile çatışan tutum ve davranışların dün reddedildiğini, bugün ve yarın da reddedileceğini; hekimlerin bilgilerini, gereksinimi olan insanlara ayrımsız bir biçimde sunacaklarını, mesleklerini insan yaşamına, onuruna, hak ve özgürlüklerine saygı göstererek uygulamaya devam edeceklerini ve daha demokratik bir ülke özlemlerini dile getirmeye devam edeceklerini bir kez daha vurgulamaktadır.

2.      Büyük Kongre, biber gazı ve benzeri kimyasal gazların insan sağlığına ve doğaya olumsuz etkileri nedeniyle kullanımının yasaklanması için çalışma yapmak ve bu çerçevede ulusal ve uluslararası kurumlar nezdinde girişimde bulunmak üzere Merkez Konseyini görevlendirir.

3.      Büyük Kongre, ceza infaz kurumlarının koşullarının iyileştirilmesi, hasta hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının gerektirdiği şekilde ve gecikmeksizin sağlık hizmetine erişimlerinin sağlanması, ayrıca ceza infazlarının ertelenmesi veya sonlandırılması konusunda kamu sağlık kurumları (devlet ve üniversite hastaneleri) tarafından düzenlenen raporların esas alınması konusunda gerekli çalışmaların yapılması için Merkez Konseyi’ni görevlendirir.

4.      Büyük Kongre, sağlığı; ruhsal, bedensel, sosyal bir iyilik hali olarak kabul eder. Ruhsal, siyasal ve sosyal hallerini yakından belirleyen ve etkileyen ana dillerin kamusal alanda kullanımı önündeki engellerin kaldırılmasını ve özellikle anadilinde sağlık ve eğitim hakkını savunur. Bu sebeple, Anayasamızın 90.maddesinde ifade edildiği üzere, uluslararası sözleşmelerin iç hukukun üzerinde olduğu yaklaşımından hareketle ve ülkemizin Birleşmiş Milletlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sözleşmesine taraf olduğunu gözeterek; ülkemizin, anılan Sözleşmenin eğitim hakkını düzenleyen maddesine koyduğu çekinceyi kaldırmasını oy çokluğuyla talep eder.

5.      Suriye’de çıkartılmış olan savaş nedeniyle yüz binlerce Suriyeli, sınır illerimize göç etmiş bulunmaktadır. Gerek kamplarda gerekse şehirlerimizdeki olumsuz koşullar nedeniyle bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaşanmaktadır. Büyük Kongre, bölgede yaşayan sığınmacılar ve bölge halkının sağlık sorunlarının tespiti ve eşit olarak giderilmesine yönelik olarak Merkez Konseyi’nin tabip odaları ile birlikte yürüttüğü çalışmaların sürdürülmesi gereğini önemle ifade eder.

6.      Büyük Kongre, içinde bulunduğumuz çatışmasızlık sürecinin desteklenmesi ve gerçek bir barışın sağlanması için başta hekimler olmak üzere herkesi göreve çağırır.

7.      Büyük Kongre, aile planlaması, kürtaj ve sezaryen uygulamaları ile ilgili olarak hekimlere yönelik suçlamalarının kabul edilemez olduğu değerlendirmesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı bu açıklamalarından dolayı kınar.

8.      Büyük Kongre, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının mali işlerinin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği bir yönergenin hazırlanması için Merkez Konseyi’ni oy çokluğuyla görevlendirir.

9.      Büyük Kongre, işyeri hekimliği ücretinin en azının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda, işyerinde çalışan işçi sayısının yanı sıra işyerinin tehlike sınıfı ölçütünü de dikkate alarak yeniden düzenlemek üzere Merkez Konseyi’ni görevlendirir.

10.  Büyük Kongre, tabip odalarında kurulan komisyonların çalışmalarını düzenleyen bir yönerge hazırlamak üzere Merkez Konseyi’ni görevlendirir.

11.  Büyük Kongre tarafından, üye aidatlarının zaman içinde eşitlenmesi yönünde 60. Büyük Kongre'de alınan karara uygun olarak; kademeli bir geçişin yapılmasına, üye aidatlarının 2014 yılında genel olarak yıllık 235 (iki yüz otuz beş) TL, Türk Tabipleri Birliği Yasasının 7. maddesinin ikinci fıkrasına göre odaya üye olmak zorunda olmadığı halde üye olan tabipler için yıllık 150 (yüz elli) TL olarak belirlenmesine; sadece aile hekimi olarak görev yapan üyelerimizden de yıllık 150 (yüz elli) TL aidat alınmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12.  Resmi tatil günlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında acil servis ve nöbet usulüne göre çalışma esas olduğu halde; özel sağlık kurum ve kuruluşlarında normal çalışma düzeni uygulanmaktadır. Bu durum özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekim ve diğer sağlık personelinin özlük haklarını ihlal etmektedir. Büyük Kongre, bu hususları gözeterek; resmi tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarına SGK tarafından provizyon verilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Merkez Konseyini görevlendirir.(*) Oyçokluğuyla alındığı ayrıca belirtilenler dışında kalan kararlar oybirliğiyle alınmıştır.