Gaziantep Mitingi

050/2013
10.01.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:27.12.2012 tarih ve 1768/2012 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile KESK-DİSK-TMMOB-TTB’nin yakın illerdeki yerel örgütlerinin katılımı ile 20 Ocak 2013 Pazar günü Gaziantep’te bir bölge mitingi yapılacağı bilgisini iletmiştik.

Etkinlikle ilgili olarak hazırlanan afiş ve broşür ekte yer almaktadır.

Ayrıca aynı gün (20 Ocak 2013 Pazar) tüm illerde yeri ve saati çağrıcı kurumlar olan KESK-DİSK-TMMOB ve TTB’nin yerel örgütlerince belirlenecek yürüyüşler, basın açıklamaları yapılacağını hatırlatmak isteriz.

Tabip odalarımızın yerellerdeki emek, meslek örgütü ve demokrasi güçleriyle irtibata geçerek bir çalışma yürüteceğine inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri