Odaların Birlik payı borçlarına ilişkin

032/2013
09.01.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu     :Odaların Birlik payı borçlarına ilişkin.

Bilindiği üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 10. Maddesine göre “Oda gelirleri tahsilatının % 10'u, Türk Tabipleri Birliğine harcanmak üzere, Merkez Konseyine gönderilir.” Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin ana gelir kaynağı olan bu gelirin toplanması yasal olarak gerekli olmasının yanı sıra Türk Tabipleri Birliğinin faaliyetlerini yürütebilmesi için de zorunludur.

Diğer yandan Türk Tabipleri Birliği; odalar, Merkez Konsey ve Yüksek Onur Kurulundan oluşan ortak bir yapıdır. Bir başka anlatımla, Türk Tabipleri Birliğini oluşturan bütün yapıların birbirlerini desteklemeleri, güçlendirmek için çaba göstermeleri ve ortak amaç çerçevesinde birlikte davranması yapılmak istenen işlerin başarılması ve Birlik duygusunun korunması için gereklidir.

Bu çerçevede, Merkez Konsey bir yandan faaliyetini etkin biçimde sürdürebilmek için oda gelirlerinin %10’unu toplamaya çalışırken diğer yandan da olanaklar ölçüsünde çalışanlarıyla, bilgi ve deneyim paylaşımıyla ya da bizzat oda bölgesindeki etkinlikleriyle oda faaliyetlerine destek olmaya çalışmaktadır.

Oda gelirlerinden ödenmesi gereken Birlik payının %25’ten %10’a düşürülmesiyle Merkez Konsey’in mali gücü zayıfladığı gibi aynı yasal değişiklikte bir yerde oda kurulabilmesi için asgari üye sayısının 200’den 100’e indirilmesiyle %10 Merkez Konsey payını dahi ödemekte zorlanan mali yapısı zayıf odaların oluşmasına sebep olunmuştur.

Bütün bu gerçeklikler gözetilerek odalarla Merkez Konsey arasındaki mali ilişki dengeli biçimde sürdürülmeye çalışılmakta; yazışmalarımızda da, ortak amaç için birlikte çalışması gereken yapılar olunduğu akıldan çıkartılmaksızın tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gereğine işaret edilmektedir. 15 Aralık 2012 tarihinde yapılan Genel Yönetim Kurulu toplantısında bütün odalarımızın Merkez Konseyi ile mali ilişkisi bu bağlamda açıklanmış; Merkez Konseyine olan borçların ödenmesi gereği hatırlatılmıştır.

Odalarımızla Merkez Konsey arasında olduğu gibi odalar arasında da mevcut olan işbirliği ve dayanışma tutumları göz ardı edilmeksizin değerlendirilmek üzere, Genel Yönetim Kurulunda sunulan oda borçlarına ilişkin liste güncel haliyle ekte paylaşılmıştır. 

Bu çizelgenin tarafınızdan incelenerek, odaların Merkez Konsey’e olan borçlarının ödenmesi/tahsil edilmesi ve yeni borç yüklerinin oluşmasının önlenmesi için yöntem önerilerinizi paylaşmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri