Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi

1766/2012
27.12.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi hk.

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı'nca 10 Kasım 2012 tarih 28463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:419" ile 2012 yılının yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak açıklanmıştır.

Diğer yandan, 30 Haziran 2012 tarihinde toplanan Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresinde üye aidatlarının miktarına ilişkin karar alınmıştır.

Buna göre;

  1. Aidatlar

                2013 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

a)

Üye kayıt ücreti

50,00 TL

b)

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat

125,00 TL

c)

Diğer üyeler için aidat

215,00 TL

60. Büyük Kongre Kararı uyarınca aidatlar Haziran ayı sonuna kadar ödenebilir. Haziran ayından sonra üye olanlardan aidat, kayıt sırasında peşin alınır. Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur.

  1. Para cezaları

2013 yılında işlenen disiplin suçlarına ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıda belirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

6023 sayılı Yasa maddesi

Eylem

Alt sınır

Üst sınır

13

Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmamak ve/veya oy kullanmamak

231,00 TL

 

36/2

Onur Kurulu üyelerinin reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi

693,00 TL

1.155,00 TL

39/b

Para cezasının gerektiren disiplin eylemi

693,00 TL

1.155,00 TL

50

Meslekten men cezasına rağmen çalışmak

2.310,00 TL

4.620,00 TL

Ek Madde 1/1

6023 sayılı Yasa'nın 5. maddesindeki izni almadan çalışmak veya Yasa'nın yayım tarihinde üzerinde mevcut ikinci işleri bildirmemek,
yanlış bildirmek veyahut bu konuda Yönetim Kurulu'nun verdiği karara uymayarak göreve devam etmek

1.155,00 TL

2.310,00 TL

Ek Madde 1/2

Ek 1. maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasına karşın beyanname vermemek, gerçeğe aykırı şekilde beyanname vermek veyahut ek
göreve devamda ısrar etmek veya bu görevi bıraktığı halde yönetim kurulunun onayı olmadıkça başka bir ek görev kabul etmek,

2.310,00 TL

4.620,00 TL

  1. Belge ücretleri

2013 yılında uygulanacak belge ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Belgenin niteliği

Ücreti

Üye kimlik kartı yenileme ücreti

33,00 TL

Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten (üyelik belgesi, sicil belgesi, faaliyet belgesi, vb.) her bir belge için

16,00 TL

Her türlü tescil ve onay işlemleri için

84,00 TL

NOTLAR:

1-Odaya ilk kayıtta kimlik kartı için üyeden ücret alınmaz.

2-Oda üyesi olmayanlara verilen her türlü belgeden tescil ve onay işlemleri için belirlenmiş olan ücret alınır. İstenen belgenin niteliği gereği bu ücretin yetersiz kalması halinde, yönetim kurulu, bu miktarın 10 katına kadar farklı bir ücret belirleyebilir.

Merkez Konseyi tarafından temin edilen bir kısım basılı evrak ile malzemenin (odalara yönelik) 2013 yılı tarifesi de aşağıda gösterilmiştir:

Protokol Defteri

   35,50 TL

Teftiş ve Denetim Defteri

   35,50 TL

Asgari ücret kitabı

   35,50 TL

Kimlik kartı

   23,50 TL

Yaka rozeti

     6,00 TL

Oto arması

     6,00 TL

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri