Tabip Odaları hangi defterleri tasdik ettirecek ve tasdik zamanı ne zaman gibi sorulara açıklık getirmek

1747/2012
24.12.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Son günlerde Tabip Odalarından gelen sorular üzerine Tabip Odaları hangi defterleri tasdik ettirecek ve tasdik zamanı ne zaman gibi sorulara açıklık getirmek istedik.

Bilindiği gibi Türk Ticaret Kanunu (TTK) 64.madde defter tutma yükümlülüğü hakkında gerekli tüm bilgileri vermekte, ayrıca 19.12.2012 de Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Defterlere ilişkin Tebliğ de akıldaki diğer sorulara açıklık getirmektedir. Fakat, içeriğine bakıldığında Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarımız gibi özel hesap dönemi (01.04.2012-31.03.2013) olan kurumlar ayrıca belirtilmemiş ve açılış ve kapanış onayları için şöyle denilmiştir;

  • Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Defteri Kebir , Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere  Defteri  64.madde 3.fıkrada defterlerin açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Ancak, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere  Defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayları yaptırmaksızın kullanmaya devam edebilirler.
  • Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce ‘’ Görülmüştür’’ ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur. Diğer tutulacak defterlerde kapanış tasdiki zorunlu değildir.

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri