5 Ocak 2012 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi

1745/2012
24.12.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hükümet, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesini bile beklemeden Kamu Hastane Birlikleri’ni (KHB) oluşturdu.

Süper yetkili KHB ve Hastane CEO’larının atanmasıyla birlikte kamu hastanelerinde bütün çalışanları derinden kaygılandıran bir dönem başladı.

Öte yandan, Hükümet’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdiği Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) Kanun Tasarısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları tarafından görülen sağlık hizmetlerinin de ihaleleri alan özel şirketlere devredilmesi öngörülüyor.

Hekimler-sağlık çalışanları için bir dizi hak kaybına yol açacağı açık olan KHB ve KÖO süreçlerinin yakından izlenmesi hepimiz açısından büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl 663 sayılı KHK’nın yayınlanmasından hemen sonra, diğer sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte oluşturduğumuz Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi [T(B)SM] 5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Morfoloji binasında “Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı Hep Birlikte Oluşturuyoruz” gündemiyle toplanacaktır.

Tabip odalarımızın;

1-      Konuyla ilgili diğer örgütlerle birlikte hazırladığımız afiş ve el ilanlarını kullanarak, T(B)SM toplantısını meslektaşlarımıza yaygın olarak duyurması ve toplantıya geniş katılım sağlamaları,

2-      Kendi illerindeki KHB ve KÖO süreçlerini yakından izleyip Ek-1’deki formları kullanarak raporlaştırması; hazırlanacak raporları yazılı olarak TTB-MK’ne göndermesi ve aynı zamanda T(B)SM’nin 5 Ocak 2013 toplantısında sunarak diğer katılımcılarla paylaşmaları,

3-      5 Ocak 2013  toplantısının öncesinde (ve/veya sonrasında) hastanelerde, tabip odalarında düzenlenecek toplantılarla olabildiğince çok hekimle temas kurarak KHB ve KÖO süreçlerini anlatmaları; meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini almaları,

4-      T(B)SM toplantısı öncesinde (ve/veya sonrasında) KHB ve KÖO ile ilgili hekimlerle birlikte düzenlenecek toplantılara TTB-MK’nden katılım talebi olursa tarafımıza iletmeleri,

5-      Gene, T(B)SM toplantısı öncesinde (ve/veya sonrasında)  diğer sağlık meslek örgütleriyle bir araya gelerek Sağlıkçılar Meclisi’ni oluşturmaları, daha önce kurulmuş olanları toplantıya çağırmaları ve yapacakları toplantılarla sağlık çalışanlarının görüş ve önerilerini alarak T(B)SM toplantısında aktarmaları,

6-      İllerindeki Sağlıkçı Meclisleri’nin çalışmalarını Ek-2’deki formu kullanarak raporlaştırması; hazırlanacak raporların yazılı olarak TTB-MK’ne göndermeleri ve aynı zamanda T(B)SM’nin 5 Ocak 2013 toplantısında diğer katılımcılarla paylaşmaları,

7-      Sürecin takibi için tabip odalarında “KHB-KÖO İzleme Grubu” oluşturmaları ve bundan sonra yaşanacak gelişmeleri takip ederek Birliğimize bildirmeleri,

8-      5 Ocak 2013 tarihindeki T(B)SM toplantısı sağlık örgütleri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla yapılacak olmakla birlikte; 663 sayılı KHK’ya karşı geçtiğimiz yıl oluşturduğumuz bir diğer birleşik mücadele platformunun 11 Mart 2011 günü Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda toplanan Türkiye (Büyük) Sağlık Hakkı Meclisi [T(B)SHM] olduğunun gözönünde bulundurulması, çalışmaların illerde  mevcut ya da bundan sonra kurulacak olan Sağlık Hakkı Meclisleri’yle birlikte yürütebileceği;

9-      T(B)SM toplantısı öncesinde (ya da sonrasında), her durumda, KHB ve KÖO ile ilgili bilgileri illerindeki sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler, yore dernekleri, vb. her türlü kurum ve toplumla paylaşma konusunda çaba göstermeleri,

İşimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkmak için hep birlikte yürüteceğimiz mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır.

Gerekli ilgi ve duyarlılığı göstereceğiniz inancıyla teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Not: T(B)SM’nin 5 Ocak 2013 toplantı duyurusunda kullanılmak üzere bir klip hazırlanması çalışması devam etmekte olup tamamlandığında tabip odalarımıza duyurulacaktır.

  

Ek-1: İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ/BİRLİKLERİ VE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI İZLEME FORMU

İl KHB Genel Sekreteri ve diğer yöneticileri

 

İl merkezindeki hastane ve sağlık çalışanı sayısı

 

İlçelerdeki  hastane ve sağlık çalışanı sayısı

 

KHB kapsamındaki hastaneler,  hastane yöneticileri, yatak sayıları, sağlık çalışanı sayıları

 

(Varsa) KHB dışında bırakılan hastaneler (İsimleri, nitelikleri, personel ve yatak sayıları dışarıda bırakılma gerekçeleri)

 

Tıp fakültesi hastanesi/hastanelerinin durumu (İsimleri, nitelikleri, personel ve yatak sayıları, KHB’ne dahil edilip edilmedikleri)

 

KHB yöneticileri ile görüşme yapma durumu;

§ Görüşmeden izlenimler

§ Yöneticlerin atanmasında liyakata uygunluk

§ ...

 

KHB uygulaması sonrası yaşananlar

§ Geçici görevlendirme

§ Hizmet üretimini artırmaya yönelik faaliyetler (poliklinik hizmetleri, ameliyatlar, tetkikler, vb. artış

§ Yeni görevler

§ Kısıtlamalar

§ Çalışma saatleri ile ilgili yeni düzenlemeler

§ Nöbetlerle ilgili yeni düzenlemeler

§ Hastane, klinik birleştirme

§ Hastane, klinik kapatma

§ Yeni açılan birimler

§ Döner sermaye ödemeleri

§ ....

§ ...

§  

 

KHB ile ilgili yürütülen faaliyetler

§  Basın açıklamaları

§  Atanan yöneticilerle görüşmeler

§  Eğitim toplantıları

§  TV, radyo, vb. etkinlikler

§  İmza kampanyaları

§  İş bırakma

§  İş yavaşlatma

§  Forum

§  …

 

KHB ile ilgili destek gereksimi

§ Hukuksal destek

§ TKHK ile görüşme

§ Kurum ve birliklere yazı yazılması

§ TTB-MK’nden toplanti, konuşmacı talebi

§ ....

 

KHBile  ilgili materyal hazırlığı

§ Broşür

§ Bülten

§ Afiş

§ Sunum

§ Gazete yazısı

§ ....

 

Diğer

 

 

Kamu-Özel Ortaklığı

 

İlinizde KÖO ile

§ ihalesi tamamlanan/ihale aşamasında

§ proje aşamasında ilgili entegre sağlık kampüsü var mı?

Varsa:

§ Kaç hastaneyi içeriyor, kaç yataklı, ihale bedeli?

§ İhalaeyi kazanan firma(lar)?

§ Hangi hastaneler taşınacak?

§ Taşınan kurumlar ne olacak?

§ ...

 

KÖO ile ilgili yürütülen faaliyetler

§  Hukuksal (Dava açılması)

§  Basın açıklamaları

§  Sağlık kurumları ile görüşmeler

§  Eğitim toplantıları

§  TV, radyo, vb. etkinlikler

§  İmza kampanyaları

§  Toplumsal muhalefetle ile ortak yürütülen faaliyetler

§  …

 

Diğer

 

 

 

Ek-2: SAĞLIKÇILAR MECLİSİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Sağlıkçılar Meclisi’ne kimler katılıyor

§  Meslek odaları

§  Sendikalar

§  Sağlıkla ilgili dernekler

 

 

Sağlıkçılar meclisi yürütmesi var mı? Varsa kimlerden oluşuyor?

 

Sağlıkçılar Meclisi’nin toplantı sıklığı

 

İşyeri Sağlıkçılar Meclisleri, ilçe sağlıkçılar meclisi vb. yaygınlaşma durumu

 

Sağlıkçılar Meclisi’nin yerele özgü gündeminde neler var

 

Sağlıkçılar Meclisi’nin yürüttüğü etkinlikler

§  Basın açıklamaları

§  Sağlık kurumları ile görüşmeler

§  Eğitim toplantıları

§  TV, radyo, vb. etkinlikler

§  İmza kampanyaları

§  Toplumsal muhalefete yönelik temaslar (partiler, sendikar vb.)

§  Mahalle toplantıları

§  Kahve toplantıları

§  …

 

Sağlıkçılar Meclisi ile toplumsal muhalefet arasındaki ilişkiler

§  Olumlu

§  Olumsuz

 

Sağlıkçılar Meclisi’nde yerele özgü öne çıkan talepler