Üyelik nakil işlemleri hakkında

1739/2012
20.12.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu     :Üyelik nakil işlemleri hakkında.

Oda üyeliklerinin bir odadan diğerine nakledilmek istendiğinde, özellikle aidat borcu bulunmasının nakil işleminin engeli olup olmadığı ile ilgili olarak son zamanlarda odalarımızdan sıklıkla sorular geldiğinden bu konunun bir kez daha açıklanması ve uygulama kurallarının hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Bilindiği üzere bütün tabip odalarında üyelik işlemlerinin standardize edilebilmesi bakımından 25.12.2010 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi yayınlanıp yürürlüğe konulmuştur.

Adı geçen Yönerge’de üyelik işlemlerinde talep edilecek belgelerden nakil işlemlerinin usulüne kadar çeşitli konularda düzenlemeler yapılmıştır.

Nakil işlemlerine ilişkin kurallara bakıldığında üyenin aidat borcunun bulunması, kayıtların nakledilmesine engel oluşturmadığının açıkça belirtilmiş olduğu görülmektedir. Ayrıca, üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde, odaya kayıt ücreti ve üye aidatının yeniden alınmayacağı; son yıl aidat alacağı ile ilgili olarak, hekimin o yılın ilk günü kayıtlı bulunduğu tabip odasının hak sahibi olduğu belirtilmiştir.

Üye aidatlarının tahsilinde yaşanan sorunlar tarafımızdan da bilinmekle birlikte, kişinin aidat borcu sebebiyle nakil işlemlerinin fiilen engellenmesi hukuka aykırıdır. Bunun yerine, Türk Tabipler Birliği Yasasının 51. maddesine göre işlem yapılmalıdır. Anılan hükme göre aidat borcunu yapılan tebliğe rağmen 30 gün içinde ödemeyenler hakkında alınacak yönetim kurulu kararı mahkeme kararı gibi kabul edilmektedir.  Gerektiğinde bu hüküm de gözetilerek yapılacak icra takibi ile aidatların tahsili gereklidir.

Diğer yandan, Yönerge’de nakil işlemlerinin bürokratik sürecine ilişkin olarak da aşağıdaki hüküm getirilmiştir:

Hekim nakil isteğini, yeni kayıt formu doldurarak, dilekçesi ile birlikte nakil gideceği tabip odasına iletir. Hekimin nakil gideceği tabip odası, nakil dilekçesinin örneğini de ekleyerek, istek yazısını hekimin kayıtlı olduğu tabip odasına gönderir. Hekimin kayıtlı olduğu tabip odası, hekimin dosyasını nakil gideceği tabip odasına iletir.”

Odalarımızdaki işlem ve uygulamaların mümkün olduğunca standardize edilmesinin, genel olarak Türk Tabipleri Birliğine olan güveni arttırıcı bir unsur olduğu da dikkate alınarak, üyelik nakil işlemlerinde Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi’ne uyulması hususunda hassasiyet gösterilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri