2 Aralık 2012 Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı

1547/2012
16.11.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi’nde alınan karar ve İstanbul, Isparta, Batman, Adıyaman, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya tabip odalarının yazılı başvuruları dikkate alınarak Türk Tabipleri Birliği bünyesinde Aile Hekimliği Kolu kurulacaktır.

Bu amaçla, Aile Hekimliği Kolu kuruluş toplantısı 02 Aralık 2012 (Pazar) günü Ankara’da aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir. Türk Tabipleri Organları Çalışma Yönergesinin 22. maddesine göre bir Kol oluşabilmesi için en az beş komisyon temsilcisinin bir araya gelmesi gereklidir. Odanız adına katılacak temsilcinin isminin en geç 26 Kasım 2012 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarihi              : 02 Aralık 2012 (Pazar)

Yeri                 : TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No: 2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Saati                : 09:30-15:30

 

Gündem:

1-Kol yönergesinin hazırlanması

2-Kol Yürütme Kurulu’nun oluşturulması

3-Aile hekimliği sözleşmeleri ile ilgili çalışma.

4-Yeni kolun gelecek dönem faaliyetlerinin planlanması