TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı

1213/2012
24.08.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Kamu alanı dışında kalan ve mesleğini gerek kendine ait özel kurumda ya da bir işverene bağlı olarak sürdüren hekimler yaşadıkları sorunları paylaşmak ve de çözüm üretmek açısından tabip odalarında oluşturdukları özel hekimlik komisyonlarının TTB yapısı içinde ortak hareket edebilmesi yönünde 05 Şubat 2012 tarihinde yaptıkları toplantı da “TTB Özel Hekimlik Kolunu” kurmuşlardır.

TTB Özel Hekimlik Kolu’nun sorunların ortaklaştırılması ve çözüme ulaştırılması yönünde önümüzdeki süreçte önemli görev üstleneceği açıktır.

Bu nedenle yeni dönem için kol çalışmalarına aktif katılacak odanız özel hekimlik komisyonu ya da temsilci/temsilcilerin belirlenerek 28 Eylül 2012 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi ve 07 Ekim 2012 Pazar günü yapılacak olan toplantıya katılımlarının sağlanması gerekmektedir.

Kol yürütme kurulunun da belirleneceği toplantı gündemi daha sonra tarafınıza iletilecektir.

Katkı ve katılım sunmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

Ek 1: Kol yönergesi

Ek 2: Kuruluş bildirgesi

Toplantı;

Tarih              : 07 Ekim 2012 Pazar

Saat                : 09.30 – 15.00

Yer                 :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara

 

EK:1

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖZEL HEKİMLİK KOLU

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Dayanak

Madde 1: Bu yönerge 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4, 59.maddeleri ve Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesinin 23. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2: Bu yönerge Türk Tabipleri Birliği’nin özel sağlık hizmeti alanındaki bakış açısını oluşturmak, geliştirmek; özel sağlık alanında çalışan hekimlerin sosyal, ekonomik ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek, bu bağlamda yapılacaklarla ilgili önerilerde bulunarak çalışmalar yapmak amacıyla Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu faaliyetlerinin çalışma esaslarını, ilke ve yöntemlerini belirler.

Tanımlar

Madde 3: Bu yönergede geçen;

 1. “TTB” Türk Tabipleri Birliği’ni,
 2. “Konsey” TTB Merkez Konseyi’ni,
 3. “ÖHK” Özel Hekimlik Kolunu,
 4. “Kol Yürütme Kurulu” kolun sevk ve idaresini üstlenen, etkinliklerini planlayan ve Konseye karşı sorumlu olan kurulu,
 5. “Odalar” Tabip Odaları’nı,
 6. “Komisyon” Tabip Odalarında yapılanmış özel hekimlik komisyonlarını, ifade eder.

Madde 4:Çalışma Alanları

 1. İyi hekimlik ortamı için mücadele vermek.
 2. Hekimlerin müstakil çalışma haklarını (muayenehane,  tıbbi laboratuarlar, görüntüleme merkezleri vs) savunmak.
 3. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin mesleki, ekonomik,  özlük ve demokratik haklarını savunmak.

İşleyiş

Madde 5: ÖHK tabip odası komisyonlarının gönüllü üyelerinden oluşur. Gerektiğinde alt çalışma komisyonları oluşturabilir, kişilerden görüş alabilir.

Madde 6: ÖHK iç işleyişinde özerk, ancak TTB Merkez Konseyi’ne karşı sorumludur. ÖHK TTB Organları Çalışma Yönergesinde belirtilen ilgili maddeler doğrultusunda faaliyet gösterir.

Madde 7: Kol yılda en az bir kere Eylül ayında toplanır ve yürütme kurulunu oluşturur. Yürütme kurulu kol başkanı, başkan yardımcısı ve genel sekreterden oluşur. Üyelerden ikisinin görevden ayrılması durumunda kol olağanüstü olarak toplanır ve yeni yürütme kurulunu o yılın Eylül ayına kadar olan süre için belirler.

Yürürlük

Madde 8: Bu Yönerge Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer .

Yürütme

Madde 9: Bu yönergeyi TTB Özel Hekimlik Kolu yürütmesi yürütür.

EK:2

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEY BAŞKANLIĞINA

Türkiye’de, Dünya Bankası ve Uluslar arası sermayenin direktifleri ile 1980 tarihinde başlayan ve 2002 tarihi ile hızlanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sonucu sağlık hizmetinin %30-35’i artık “özel sağlık sektörü” tarafından verilmektedir. Dönüşümün temel hedefi de sağlık hizmetinin tamamının özel sağlık sektörünce verilmesidir. 663 Sayılı KHK bu hedefi açıkça ortaya koymakta ve Türkiye’de ki yeni sağlık hizmetini belgelemektedir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı sürecinde özel sağlık sektöründe çalışan sağlık emekçilerinin;

 • Emekleri değersizleştirilmiş
 • İş güvenceleri ortadan kaldırılmış
 • Özlük hakları yok sayılmış
 • Ücretleri üzerinde nitelikli-sistematik ücret gaspı uygulanmıştır.

Bunların yanı sıra özel sağlık sektöründe çalışan sağlık emekçileri; esnek çalışmaya, performans ve hak ediş kavramlarıyla etik dışı çalışmaya zorlanmıştır.

Ayrıca tüm hekimlerin mesleki serbest çalışma hakkı ellerinden alınarak ya da bu hakkın kullanılmasına karşı anti demokratik uygulamalar yapılarak hekimler zorunlu olarak özel sağlık sektöründe çalışmaya zorlanmış, zorlanmakta; sağlık sermayesine karşı alternatifsiz bırakılmaktadır.

Önümüzdeki süreç açısından yukarıda sayılan olumsuzlukların daha da artacağı açıktır.

Tüm yaşananlar karşısında bugüne dek özel sağlık sektöründe TTB önderliğinde yürütülen mücadele genelde odaların etkinliği, gücü oranında sürdürülmüş, yürütülmüştür. Sorunun devasa boyutlara ulaşmasına rağmen bugün ne yazık ki çok az tabip odası komisyon düzeyinde aktif çalışma yürütmektedir.

663 Sayılı KHK göstermiştir ki; özel hastanelerin yanı sıra Aile Hekimliği, Kamu Hastaneleri Birliği ve Kamu Özel Ortaklığı uygulamaları ile Devlet sağlık alanında ticarileşmekte, şirketleşmektedir. Sonuçta tüm hekimler özel sağlık sektörü ve de taşeron sistemi içerisinde çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalacaktır.

Özel sağlık sektörü alanında yer alan, çalışan biz hekimleri zor koşulların beklediği açık olup, yaşanan ve yaşanacak olan tüm olumsuzluklara karşı ancak örgütlü mücadele ile karşı durulabileceğimiz, yaşadığımız deneylerin ortaya çıkardığı bir gerçektir.

Bu nedenle biz aşağıda imzaları bulunan tabip odaları olarak özel hekimlik alanına özgü gerek komisyon gerekse de temsilci düzeyinde yürüttüğümüz TTB önderliğindeki mücadelemizi bundan sonra daha etkin ve kapsayıcı olarak ve de ortaklaştırarak Türk Tabipleri Birliği bünyesinde “TTB Özel Hekimlik Kolu” yapısı içerisinde sürdürme kararı almış bulunmaktayız.

Türk Tabipleri Birliği bünyesinde özel hekimlik alanına özgü özel hekimlik kolunun kurulabilmesi yönünde gereğinin yapılmasını arz ederiz.

ADANA TABİP ODASI

ANKARA TABİP ODASI

ANTALYA TABİP ODASI

BURSA TABİP ODASI

ESKİŞEHİR TABİP ODASI

GAZİANTEP TABİP ODASI

ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI

İSTANBUL TABİP ODASI

İZMİR TABİP ODASI

MANİSA TABİP ODASI

TEKİRDAĞ TABİP ODASI