14 Temmuz 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

923/2012
12.06.2012

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu alanda yaşanan hızlı değişiklikleri göz önüne alarak yürütme kurulu seçiminin de yapılacağı kol toplantısının 14 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.   Bu karar, seçilecek yeni yürütme kurulunun önümüzdeki döneme ilişkin çalışmaların planlanması ve hazırlıkların yapılabilmesi için yaz dönemini de kapsayan bir zaman kazanmasına imkan sağlayacağı düşünülerek alınmıştır.

Odalarda Komisyon seçimlerinin yapılarak kol temsilcisinin 06.07.2012 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarihi             :14 Temmuz 2012

Saati               :09.30

Yeri                :TTB Merkez Konseyi

                        GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                        No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara

 

Gündem:

1-Meclis’te onaylanma sürecindeki, yeni “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı” değerlendirilmesi,

2-Yeni dönemde genel olarak sağlıkta dönüşümün, özel olarak da işçi sağlığı alanını kapsayan kavramlara ve yeni durumlara yaklaşımımızın belirlendiği, bakış açılarımızın yeni dönemde alanda çalışacak yönetici ve üyelerimizce ortaklaştırılmasına yönelik bir Çalıştay düzenlenmesinin değerlendirilmesi,

3-Önümüzdeki dönem çalışmalarının değerlendirilmesi,

4-Yürütme Kurulu seçimleri.