Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilecek yabancı hekimlerin Tabip Odalarına üyeliği

867/2012
30.05.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’A

Konu: Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilecek yabancı hekimlerin Tabip Odalarına üyeliği hk.

02.11.2011 tarihinde 663 sayılı KHK ile 1219 sayılı Yasada yapılan düzenlemelerle ülkemizde hekimlik yapabilmek için zorunlu bulunan vatandaşlık koşulu kaldırılmıştır.  

Ardından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik” 22.02.2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Birliğimiz tarafından, bu yönetmeliğin dayanağı olan KHK hükümlerinin Anayasaya aykırılık itirazı ile birlikte; yabancı hekimlerin mesleki yeterliliklerinin ölçümü, “yeterli derecede” Türkçe dil bilgisinin aranması, Tıbbi uygulama hatalarında zarar görenlerin haklarının güvence altına alınmasına ilişkin hukuka aykırılıkların yanı sıra, yabancı hekimin daha önce görev yaptığı ülkenin meslek örgütünden meslek sicilinin istenilmesine,  tabip odasına kayıt zorunluluğuna, hekimlik meslek kurallarına aykırılık halinde uygulanacak mesleki disiplin ve yaptırımlara ilişkin konularda ise düzenleme noksanlıkları bulunduğu gerekçesi ile yürürlüğünün durdurulması talebi ile Danıştay’da iptal davası açılmıştır. Sonucu ayrıca bildirilecektir.

Çıkarılan Yönetmelikle, hekimlerin yanı sıra diş hekimi, eczacı, ebe ve hasta bakıcı dışında kalan bütün sağlık personelinin kamu sağlık kuruluşları dışındaki özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarına ilişkin kurallar düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 5. maddesinde yabancı sağlık meslek mensuplarının ülkemizde çalışabilmek için yerine getirmesi gereken koşullar belirlenmiştir. Sağlık personelinin çalışma başvurusunu nasıl yapacağı ve başvurusu sırasında istenilecek belgeler ise 6. Madde ile atıf yapılan Ek-1 sayılı ‘Başvuru İçin Gerekli Belgeler Çizelgesinde” düzenlenmiştir. Başvuruların ilgili il sağlık müdürlüğüne yapılacağı ve başvuruya aşağıdaki belgelerin ekleneceği belirtilmiştir:

a)İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.

b)Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.

c)Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge.

d)Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi.

Yönetmelikte yabancı hekimlere çalışma izni verilirken aranacak belgeler arasında Tabip Odasına üye olunduğuna ilişkin belgeye yer verilmemiştir. Oysa 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunun 7. maddesi uyarınca yalnızca kamu kurumlarında çalışan hekimler hariç ülkemizde çalışan her hekimin Tabip Odasına üye olması, 5. Maddenin son fıkrasına göre hekimleri istihdam eden bütün kişi ve kurumların değişiklikleri de içerecek bir biçimde 15 gün içinde bölge tabip odasına bildirmesi zorunludur.

Türk Tabipleri Birliği ülkemiz vatandaşı olmayan hekimlere çalışma izni verilmesi yönündeki düzenlemelerin değiştirilmesi için gerekli girişimleri yapmaktadır. Bununla birlikte dünyadaki demokratik ülkelerde, hekimlerin mesleki sicillerinin meslek örgütleri tarafından tutulduğu gerçeğinden hareketle; meslek onurunu, meslektaşları ve toplum sağlığını koruma amacıyla, ülkemizde hekimlik yapan bütün hekimlerin Birliğimize kaydının yapılması için özel bir duyarlılık gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Ülkemize çalışmak üzere gelen hekimlerimizle ilgili olarak:

1-Odalarımıza üyelik kaydı yapılırken aşağıdaki belgelerin istenmesi;

a)      Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini ve tescil işleminin yapıldığını gösterir belge.

b)      Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.

c)      Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgenin noter tasdikli tercümesi.

d)     Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personelinin yapacağı işin ve ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi örneği.

e)      Resmi kimlik belgesi(pasaport örneği-noter onaylı değil ise Oda personeli tarafından aslının görülüp fotokopisi üzerine aslının görüldüğünün yazılıp imzalanması gerekir- Alınmış ise Yabancı kimlik belgesi ve numarası)

f)       İkametgâhı gösterir, son üç ayda düzenlenmiş belge (İkametgah belgesi olabileceği gibi ilgili adına düzenlenmiş adresi gösteren elektrik, su, gaz, vb. kurum faturaları da olabilir)

g)      4 adet vesikalık fotoğraf,

h)      Kayıt formu ( TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi ekindeki form hekim tarafından doldurulur),

i)        Kayıt ücretinin yattığını gösteren makbuz, 

2-Türk Soylu hekimlerde olduğu gibi ayrı bir üyelik kaydının tutulması,

3-Seçme ve seçilme hakkı dışında bütün üyelik haklarından yararlandırılması ve yükümlülüklere tabi kılınması gerekmektedir.

4-Bu kişilere, istekleri halinde, seçme ve seçilme hakları bulunmadığı uyarısını içeren kimlik belgesi verilir.

Odalarımızın bölgelerinde şu ana kadar çalışma izni verilmiş yabancı hekim bulunup bulunmadığının anlaşılması ve kayıt dışı uygulamaların önüne geçilmesi için İl Sağlık Müdürlüklerinden bilgi istenmesi yerinde olacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Verilen Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışacak hekimlere çalışma belgesi verilirken, tabip odasına kayıtlı olduklarını gösterir üyelik belgesinin istenmesinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2008/1196 YD İtiraz nolu ve 21.11.2008 günlü kararı uyarınca zorunlu olduğunun hatırlatılmasında yarar bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Yürürlük Tarihi: 25.12.2010

AMAÇ VE DAYANAK

Madde 1- Bu Yönerge, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 59. maddesine dayanılarak, tabip odası üyeliklerinde standart uygulamanın sağlanması amacıyla, çıkartılmıştır.

KAYIT İŞLEMLERİ

Madde 2- (1) Üyelik kaydı için aşağıdaki belgeler istenir:

a)    Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi örneği (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır; uzmanlık ve yan dal uzmanlık belgesinin verilmesi halinde de aynı yöntem kullanılır) 

b)    Yabancı üniversitede tıp eğitimi alanların diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin 1219 Sayılı Yasa’nın 4. maddesi uyarınca kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olduğuna dair belge, (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır)

c)    Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için, hekimin görevini belirten, çalıştıkları kurumdan alınmış belge, 

d)    TC Kimlik numarasını içerir resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya eşdeğerde belge) (Noter onaylı değil ise, belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır. Her koşulda TC Kimlik numarası ilgili internet adresinden elektronik olarak kontrol edilir.
http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/VerifyIdentityNumber.aspx)

e)    İkametgâhı gösterir, son üç ayda düzenlenmiş belge (İkametgah belgesi olabileceği gibi ilgili adına düzenlenmiş adresi gösteren elektrik, su, gaz, vb. kurum faturaları da olabilir)

f)    4 adet vesikalık fotoğraf,

g)    Kayıt formu (Bu Yönerge ekindeki form hekim tarafından doldurulur),

h)    Kayıt ücretinin yattığını gösteren makbuz, 

(2) Hekimin isteğine bağlı olarak aidat da kayıt sırasında tahsil edilebilir. İlk kayıtta kimlik ücreti alınmaz. 

(3) Aşağıda belirtilen kişilerin kayıtları özel kurallara tabidir:

a)    Asker hekimlerin, 

b)    Hekim olmadıkları halde Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzman olmuş veteriner, bakteriyolog, biyokimya, vb. laboratuar uzmanlarının,

c)    Türk soylu yabancılar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı hekimlerin,

d)    Türk vatandaşı iken başka ülke vatandaşlığını seçerek Türk vatandaşlığından çıkan ve “5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olan hekimlerin, 

tabip odası seçimlerinde seçme ve seçilme hakları bulunmadığından, kayıtları ayrı kütüklerde tutulur. Yukarıda (1) numarada belirtilen belgeler, bu kişilerden de istenir; (b) bendinde belirtilenler dışındakilerden kayıt ücreti ve aidat alınır. Bu kişilerden (b) bendinde belirtilenler dışındakilere, istekleri halinde, seçme ve seçilme hakları bulunmadığı uyarısını içeren kimlik belgesi verilir; hekim olmayanlara kimlik belgesi verilmez.