Yönetici Rehberi

622/2012
25.04.2012

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            Birliğimizce; Türk Tabipleri Birliği kurullarına seçilen meslektaşlarımıza ait bilgilerin yeraldığı Yönetici Rehberi kitapçığımız 1996 yılından bu yana oluşturulmakta ve tüm tabip odalarımıza gönderilmektedir.

            “Türk Tabipleri Birliği 2012-2014 Yönetici Rehberi”ni oluşturmak için hazırlanan form ektedir. Ekteki formun Odanız Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre delegeleri tarafından doldurularak en geç 14 Mayıs 2012 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri