SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI/ NE YAPMALI?

ACELE VE ÖNEMLİ

669/2012
07.05.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hekimler/sağlık çalışanları olarak uzun süredir dile getirdiğimiz "sağlık alanında şiddet" ne yazık ki hiç istenmeyen bir olayla, Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan'ın öldürülmesi ve takiben hep birlikte gerçekleştirdiğimiz görünür tepkilerimizle Türkiye kamuoyuna girdi. Ancak biliyoruz ki önemli/can alıcı konuları bile bir süre sonra “tüketmek” ve göz ardı etmek mümkün olabiliyor ve yine biliyoruz ki hiç birimiz bunu istemiyoruz.

“Sağlık alanında şiddet" başlığında herkesin/her kurumun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve görüşleri olduğundan ve bugün, güncel olarak da yapılacaklara dair önerileri bulunduğundan kuşkumuz yok. Türk Tabipleri Birliği olarak arzumuz yaşadığımız bu üzücü olayın yaratmış olduğu duyarlılığı değerlendirerek, gecikmeksizin, hep birlikte çözüm için olabilen en geniş hem fikirlik ve ortak akılla süreci hızlandırmaktır. Bu amaçla aşağıda çağrısını yaptığımız toplantıya katılacağınız, şiddeti durdurmak için hep birlikte çaba harcayacağımız düşüncesiyle, saygılar sunarım.

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ:

27 Mayıs 2012 Pazar günü (09.00-17.00 saatleri arasında) Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Mavi Salon’da(Sıhhiye/Ankara) düzenlenecek olan

“SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI/ NE YAPMALI?”

başlıklı toplantı yukarıda ortaya konan durumun gereğinin yapılmasına dair bir çağrıdır.

Toplantının amacı ise sağlık alanındaki tüm sağlık çalışanı kurumlarının katılımıyla belirlenen hedefler doğrultusunda şiddete karşı süreci yürütmektir.

 

PROGRAM

9:00            Kayıt

9:30            Açılış (toplantı amacı ve seyrine ilişkin bilgi aktarımı)

9:45            Şiddet nedenleri, geldiği aşama ve yapılanlara dair paylaşım

10:15          Bakanlıklar adına değerlendirme

10:45          Ara

11:00          Katılımcıların görüşleri

12:15          Ara

13:00                   Ne yapmalı?

14:15                   Ara

14:30                   Ne yapmalı?

15:30                   Ara

15:45                   Somutlama/planlama

16:30                   Toplantı sonucu/ortak çerçeve

 

 

Toplantıya dair diğer ayrıntılar:

Katılımcı kurumlar:

Kuşkusuz şiddet gibi bir sorunun çözümü için katkı sunacakları (hekim milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sağlık alanı dışındaki kitle örgütü temsilcileri, akademisyenler, medya temsilcileri vd.) genişletmek mümkün ve gerekli; önümüzdeki süreçte bunu yapabiliriz. Ancak bugün için çağrıyı doğrudan sorunu yaşayanlarla müdahalede en etkin olmasını beklediğimiz iki icracı kurum (Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) ile sınırlamayı uygun gördük. 

 

Toplantı seyri :

1.     Şiddetin temel nedenleri

2.     Geldiği aşama

3.     Bugüne kadar yapılanların özet/başlıklar halinde aktarımı

4.     Şiddetin sonuçları

5.     Ne yapmalı

6.     Ortak bildirge/sonuçlara dair metin

 

Toplantının amacına uygun yürütülüp sonuçlarına ulaşabilmesi açısından birkaç öneriyi hatırlatmakta yarar vardır:

ü Toplantının verimi açısından ilk 4 madde olan şiddetin nedenleri ve geldiği nokta olabilen en özet şekilde derlenmiş olarak ve başlıklar halinde paylaşılacaktır. Toplantıdan temel beklenti önümüzdeki süreç olup mutlaka "ne yapmalı?" başlığında somut hedeflerin ve görev tanımlarının yapılması beklenmektedir.

ü Toplantı hepimiz için her anlamda can alıcı bu sorunda ortak bir çerçeveyi tanımlayarak sorumluluklarımızı yerine getireceğimiz süreci hızlandırmalıdır. Bütün kurumlar konuyla ilgili her türlü saptama, görüş, öneri ve değerlendirmelerini önceden ilettikleri takdirde ortak bir elektronik adreste paylaşıma açılacaktır. Bu hem kendimizi ifade etmeyi, görüşlerimizin bilinmesini hem de toplantıda yapılacak kolaylaştırıcı çerçeve sunularının içeriğini ortaklaştıracaktır. 

ü Toplantı somut öneriler ışığında "ne yapmalı?"ya odaklanacaktır. Bu anlamda toplantıda söz alanlarca önerilerin iletilmesi kritiktir. Gerekli vurguları yaparak tekrarları azaltabildiğimiz ölçüde amacına uygun bir toplantıyı gerçekleştireceğimizden eminiz.

 

ÖNEMLİ NOT:

Kurumu temsilen katılacakların ad-soyad ve iletişim bilgilerini en geç 22 Mayıs 2012’ye kadar [email protected] adresine e-posta ile ya da 312 2313179/125 (Hülya Yüksel) telefon numarası aracılığı ile bildirilmeleri beklenmektedir.