23 Mayıs KESK ve Türkiye Kamu-Sen Grevi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

782/2012
17.05.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bir süredir kamu çalışanları adına sendikaları ile Hükümet arasında görüşmeler sürdürülmektedir. Türkiye'de hekimlerin önemli bir kısmı halen kamu çalışanıdır.  663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe giren Kamu Hastaneleri Birliği bu durumu değiştirmek için bir müdahaledir ve öz olarak hekimler için de daha güvencesiz bir çalışma hayatını dayatmaktadır. Ayrıca yine bilinmektedir ki kamu çalışanları için belirlenen hakların önemli ölçüde özelde çalışanlar için de bir belirleyiciliği olmaktadır.

Sonuç olarak bu süreç bütün emekçiler gibi hekimleri de yakından ilgilendirmektedir. Ne yazık ki Hükümet her zaman ki gibi temel ihtiyaç olan grevli toplu sözleşme düzeninden uzak bir masada çalışanların haklarını vermeyen ve deyim yerindeyse "dalga geçen" önerileri dayatmaktadır. Bu durum kabul edilemez.

Bu süreçte yer alan ve masada bulunan sendikalardan KESK ve Türkiye Kamu Sen 23 Mayıs 2012 tarihinde grev kararı almışlardır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yıllardır savunduğumuz grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı zemininde iş güvencesi, emekliliğe yansıyan gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki bağımsızlık taleplerimizle örtüşen bu grevi bütünüyle haklı, yerinde bulmakta ve desteklemektedir. Hekimlerin Türkiye ölçeğinde süreçte aktif olarak yer alarak bütün sağlıkçılarla birlikte, bütün çalışanlarla birlikte mücadele etmelerinin önemi çok açıktır.

Tabip Odalarımızın sağlıkçılar meclisleri aracılığıyla bütün emekçilerin ortak bir zeminde yer almalarını kolaylaştırıcı ve 23 Mayıs grev kararına ilişkin dayanışmayı, mücadeleyi büyüten rollerini yerine getireceklerinden kuşku duymuyor,  şimdiden hepimize 23 Mayısta kolay gelsin, diyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri