Branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan üyelerimiz hk.

508/2012
04.04.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan üyelerimiz hk.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı’nın Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulanma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ dayanak gösterilerek alanında tek olan hekimlere icap nöbeti tutturulmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği söz konusu Tebliğin bazı hükümleri ile icap nöbetine dair anılan hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 12. Dairesinin E.2010/8473 sayılı dosyasında görülen davayı açmıştır.

Bir hekim tarafından da bu yöndeki icap nöbeti işlemi ile işlemin dayanağı olan Tebliğin anılan hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Danıştay 12. Dairesi E.2011/311 sayı ve 09.06.2011 günlü kararı ile Tebliğ hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Ancak bu karar Sağlık Bakanlığının itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 06.10.2011 tarih ve 2011/731 itiraz numaralı kararıyla kaldırılmıştır.

Bu karar üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Valiliklere branşında tek olan uzman hekimlere ücreti karşılığında icap nöbeti düzenlenmesine ilişkin 2 Şubat 2012 günlü genel yazı gönderilmiştir.

Her iki davada da esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir. Bununla birlikte Kurul kararı ve Sağlık Bakanlığı’nın anılan yazısı ile birlikte görev yaptıkları yerlerde branşında tek olan uzman hekimlere icap nöbeti uygulamasına hız verilmiştir. Nitekim hekimlerden konuyla ilgili Birliğimize çok sayıda başvuru yapılmaktadır.

Merkez Konseyimizce bu gelişmeler üzerine konuya ilişkin çalışma ve değerlendirmeler yapılmıştır.  Üyelerimizin bilgi belge desteği ve katkısı ile sorunun çözümü için çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır.

Fazla çalışmaya sınır getirilmesi, fazla çalışmaların fiili hizmet süresi zammı yolu ile emeklilik süresinde değerlendirilmesi ve aşırı yıpranmayı dikkate alan bir ücret artışı sağlanması olanaklarını içerir bir yasal değişiklik için siyasi partiler ve TBMM nezdinde girişimlerin yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu sayede her düzeyde hekimlere yeterli dinlenme hakkı ve kendilerini yenileme hakkı verilmesinin sağlık hakkına ve sağlık hizmetine olumlu katkısının görünür kılınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla hazırlanacak Yasa Teklifi taslağı için görüşlerinizin 1 Mayıs 2012 tarihine kadar gönderilmesi beklemekteyiz.

Yaşanan ağır hak ihlallerinin anlatılması için üyelerimizle birlikte ortak çalışma yürütülmesi amacıyla Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan dava takip edilecek olmakla birlikte; yukarıda numarası belirtilen hem kurumsal hem de bireysel davaya aynı uygulamalara maruz kalan hekimlerin bilgi ve belgeleriyle birlikte katılımları sorunun ve boyutunun anlaşılması açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan örnek dilekçeler internet sitemize konulmuştur. Meslektaşlarımız hazırlanan dilekçeler ile davalarını kendileri takip edebileceklerdir. Açıklamamıza ve ekindeki dilekçeler ile bilgi notlarına  http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-3125.html linkinden ulaşılabilir.

Bölgenizde branşında tek uzman hekim olarak sürekli icap nöbeti tutturulan hekim sayısı ile çalışma koşullarına ilişkin bilgilerin tarafımızla paylaşılması, bu durumdaki hekimlerin yapılan çalışmadan haberdar edilmesi, çalışmaların devamı için büyük önem taşımaktadır. 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri