Oda çalışanlarına kimlik kartı düzenlenmesi

201/2012
08.02.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu   :Oda çalışanlarına kimlik kartı düzenlenmesi hakkında.

Odalarımızda çalışan personelin, özellikle meslektaşlarımızla oda dışında görüşmelerinde kendilerinin tanınması, sağlık kurumlarına girmeleri gerektiğinde kolaylık sağlaması ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere, çalışanların talebi de gözetilerek, merkezi olarak ‘personel kimlik kartı’ düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bunun için, ekli talep formunun Oda Başkan veya Genel Sekreteri tarafından imzalanarak, çalışanların nüfus cüzdanı fotokopileri ile fotoğraflarının gönderilmesi gereklidir. Halen çalışanlar için bu formalitenin 2 Mart 2012 tarihine kadar, yeni işe alınacaklar için de işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanması gereklidir.

Oda çalışanlarının kayıtları, Merkez Konsey tarafından ayrı bir kütük oluşturularak tutulacak olup kayıtların güncelliğinin sağlanabilmesi için personel hareketlerinin en geç bir ay içinde bildirilmesi uygun olacaktır.

Hazırlanan kimlikler ilgililere imza karşılığında teslim edilmeli ve teslim belgesi ilgilinin kişisel dosyasında saklanmalı; işten ayrılması halinde teslim alınan kimlik belgesi iptal edilerek dosyasına konulmalı ve Merkez Konsey’e bilgi verilmelidir.

Kimliklerin iki yıl geçerli olacak şekilde düzenlenmesinin yanı sıra işten ayrılan çalışanların kimliklerinin iadesinin sağlanmasıyla kimliklerin güvenilirlik ve güncelliği sağlanabilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

 

Eki: Personel kimlik talep formu

Ek 1- Personel kimlik talep formu

 

TTB MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA,

Ekte tarafımızdan onaylanmış olan nüfus cüzdanı fotokopisi bulunan …………………………………. TC Kimlik Numaralı ……………………………. odamızda ……….….. tarihinden bu yana ………………. görevinde bulunmaktadır. Adı geçen personele tanıtım kartı düzenlenmesi için gerekli işlemin yapılmasını talep ederim.   .../…/2012

 

……Tabip Odası Başkanı/Genel Sekreteri
Dr……………………

Ekleri:

-Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

- Bir adet vesikalık fotoğraf