Tabip odalarına üyelik

191/2012
07.02.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarımız ülkemizdeki hekimlerin tek çatı örgütüdür. Bu örgütsel çatının altında hekimler için iş ve gelecek güvencesi, şiddetten ve mesleki risklerden arındırılmış çalışma ortamları ve mesleki bağımsızlığımız için uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin en önemli bileşenlerinden biri de hizmet sunduğumuz halkımızın sağlık hakkıdır.

Bilindiği üzere 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Sağlık Meslekleri Kurulu Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarını işlevsiz kılmayı hedeflemektedir. Oysa mesleki özerkliğin en önemli unsuru, bir birey olarak hekimin, hastalarının bakım ve tedavi süreçlerinde mesleki karar verme özgürlüğüne sahip olması, mesleki uygulamaları nedeniyle oluşacak sorunlarda siyasi otoriteden ve sermayeden bağımsız hekimler tarafından denetlenmesi ve yönetilmesidir. Bu bağımsız yapılar ancak meslek örgütümüzün çatısı altında varlığını sürdürebilecektir.

Bu kararname aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği’nin kuruluş yasasından “hekimliğin kamu ve kişi yararına geliştirilmesini sağlamak” ibaresini çıkartmıştır. Oysa dünyadaki tüm hekim örgütlerinin temel çalışma alanları içinde halkın sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik tanıtım ve savunu çalışmaları yer almaktadır.

Türk Tabipleri Birliği varlığını yok saymaya ve işlevlerinden yalıtılmaya yönelik bu girişimlere karşı bir üyelik çağrısı çıkartmıştır. Yaşamını insan hayatını kurtarmaya, insanların acılarını dindirmeye, ölüme karşı direnmeye adamış onurlu bir mesleğin mensupları olarak tüm meslektaşlarımızı illerdeki Tabip Odalarımıza üye olmaya, örgütlü mücadele hakkını ve kendi kendini yöneten ve denetleyen bir meslek olmayı savunmaya ve sürdürmeye davet ediyoruz.

Başka bir Türk Tabipleri Birliği yoktur. İçinde yaşadığımız günler meslek örgütümüz çevresinde kenetlenmeyi, birlikteliğimizi güçlendirerek mücadele etmeyi gerektirmektedir. Mesleğimize yönelik saldırılarla mücadele etmek için Tabip Odalarımızın illerinde çalışan tüm hekimleri üye yapmaya yönelik etkin bir çaba içine girmeleri, bu kapsamda ekte gönderilen afişleri birimlerde yürütülecek üye kayıt etkinlikleri için kullanmaları yararlı olacaktır.

Mesleğimize, meslek örgütümüze, geleceğimize sahip çıkalım Tabip Odasına üye olalım.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

uye

 

uye1